844

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps AN. Cztery karty w zeszycie: trzy dwustr., jedna jednostr. zapis.

[Rzym, 1915]

Ćwiczenia duchowne roku 1915

1 dzień

Wstępna nauka

Pan Bóg cię wzywa na audiencję partykularną. Słuchaj i odpowiadaj. Konieczne dla ciebie. W nowicjacie? Pokój, radość. Czyń, jakbyś miał umrzeć potem. Pamiętaj na śmierć [ 1 ]. Sposób dobrego wykonania: 1) czynić, jakby się miało potem umrzeć; 2) skupienie; 3) pod opieką Niepokalanej.

2 d[zień]

I Medytacja

Cel twój - chwalić, czcić i służyć Panu Bogu i przez to zbawić duszę. Służyć to jest: chcieć, czego Pan Bóg chce. Nic łatwiejszego jak dobra wola; by mieć dobrą wolę. I tego tylko chce P. Bóg. To więc przyczyną każdej czynności; reszta - środkiem.

II M[edytacja]

Czyń drugim, co chciałbyś, aby ci czyniono [por. Mt 7,12; Łk 6,31]. Lenistwo. Za wielka familiamość z P. Bogiem (w Prz[enajświętszym] Sakram[encie]). Jesteś z natury człowiekiem słabym jak i inni: baczność więc! Jesteś lux mundi, sal terrae [ 2 ] [Mt 5,14; Mt 5,13]. Wielkość zależy jedynie od wypełnienia cnót.

[...] [ 3 ] Cokolwiek nie zależy hic et nunc od twej woli: czy przeszłe, czy przyszłe, czy teraźniejsze, jest dla ciebie najlepsze [ 4 ], tak że nawet nic lepszego nikt pomyśleć nie może, gdyż przychodzi od najlepszego Ojca przez ręce Niepokalanej. Czemuż się więc smucisz?

Humiliavit semetipsum factus oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis [ 5 ] [Flp 2,8].

Pracuj, pracuj, pracuj jak najwięcej [ 6 ], pracuj na powiększenie jak największej chwały Bożej, przez zbawienie swej duszy (jako chrześcijanin) i innych (jak najwięcej - jako kapłan, zakonnik). Z czystym sercem i czystą intencją. Godzien jest bowiem tego Bóg Stwórca i Odkupiciel. Ucz się z krucyfiksem.

Myśl, myśl, myśl często: "Po coś tu przyszedł?" Aby siebie i innych (wiele) zbawić. Kim jesteś? Zakonnikiem, homo Dei [ 7 ] [1 Tm 6,11], Przyjacielem Pana Jezusa [por. J 15,14]. Przygotowuj się teraz do przyszłej pracy. P. J[ezus]: "Pragnę" [J 19,28] dusz, dajcie mi je kapłani.

Nie pytaj, czy grzech jest ciężki, czy powszedni, ale unikaj jakiegokolwiek grzechu.

Szatan stara się naprzód doprowadzić do lenistwa [ 8 ]; gdy nie może, stara się popsuć czynność przez złą intencję: pychę [ 9 ].

Zachowanie się zewnętrzne jest najskuteczniejszym kazaniem. "Maryja".

3 d[zień]

M[edytacja] I

Stworzenia używać o tyle, o ile potrzeba do osiągnięcia ostatecznego celu. Indifferentia [ 10 ] do stworzeń. Trzeba wielekroć czynić to, czego nie chcesz: a co chcesz, trzeba opuścić. Zachowanie się zewnętrzne: napomnienia przełożonych, braci.

M[edytacja] II

Czego teraz nie uformujesz w sobie, tego nigdy nie zrobisz.

Samotność wewnętrzna i zewnętrzna (w celi). Wewnętrzna: nienawidzić, nie pragnąć, czego świat pragnie, bo on głupi. Dobra świata nigdy nie zaspokoją duszy. Zewnętrzna: nie wychodzić z celi bez przyczyny: konieczności, użytku, (convenientiae). Wychodząc premunirsi [ 11 ] (poleć się N[ajświętszej] P[annie]: "Maryja"). Obcuj chętniej z lepszymi.

Habitus reflectendi, meditandi [ 12 ] (zdania z medytacji rannej). Unikaj próżniactwa.

Im więcej ludzie cię poznają, tym mniej szanują, bo poznają ułomności; przeciwnie z P. Bogiem; więc ukrywaj się, dla chwały Bożej, dobra Kościoła i Zakonu (reverentia aliorum [ 13 ]).

Łączność z Panem Bogiem.

"Ojcze nasz" i "Zdrowaś" najlepsze modlitwy. Kochający jedynie Pana Boga lepiej Go (istnienie Jego) zna od filozofa.

Kolacja mierna dobry sen rodzi.

Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym.

Modlitwa jest wzniesieniem myśli do Boga.

Modlitwa zmusza P. Boga. Wystarczy do tego, aby być człowiekiem modlitwy (= zakonnikiem); modlitwa oznaczona przez regulamin i akty strzeliste; wiele ustnych [modlitw] męczy. Roztargnienia niedobre--wolne pomnażają zasługi.

Myśl często:

Grzesznikiem jesteś. Zdradziłeś Ojca najlepszego i Przyjaciela.

Semper spirito di [ 14 ]:

1) compunzione (sufficit voluntatis detestatio);

2) vigilanza. Jeśli bowiem będziesz myślał, żeś bezpieczny (ze siebie), Pan Bóg dopuści, że upadniesz dla twej nauki. Jeśli cię łaska opuści, wpadniesz na dno piekła.

Z tej samej gliny ulepionyś co inni grzesznicy;

3) compensatio. "Pokuty, pokuty, pokuty" (N[iepokalanie] P[oczęta]). Reg[ularis] Oboe[dientia] [ 15 ]. Znoś przykrości w duchu pokuty. Modlitwa o łaski duchowne dla siebie jest na pewno skuteczna.

4 d[zień]

M[edytacja] II

Sine me nihil potestis facere [ 16 ] [J 15,5]. Kazania piękne i praca bez modlitwy żadnego owocu nie przyniesie.

Modlitwą wszystko [ 17 ] (prawdziwie pożyteczne) na pewno otrzymasz. Ale natrętnie, stale módl się; z coraz większą żarliwością. A P. Bóg przez cię będzie cuda wykonywał (np.: proboszcz z Ars [ 18 ]).

Kolana [ 19 ], a nie rozum albo pióro dają owoc w pracy, kazaniach, książkach.

Modlitwa przed i po pracy. Prośba, dziękczynienie i prośba o przebaczenie.

5 d[zień]

M[edytacja] I

Skutkiem grzechu jest zaślepienie i twardość serca (więc przy małym grzechu także).

M[edytacja] II

Mowa z serca nawraca. Przyczyną jej medytacja, modlitwa myślna.

Nigdy [ 20 ] nie opuszczaj medytacji. Święci, gdy w dzień nie mogli, w nocy medytowali i dlatego tylu nawrócili (św. Franciszek Ksawery, św. Dominik - spał u stóp ołtarza). Poprzedzaj pokorną prośbą.

Odprawiaj ją spokojnie bez natężenia umysłu. Pobożność, modlitwa (medytacja, według regulaminu) jest pierwszym obowiązkiem, nie nauka. Pietas et scientia [ 21 ]. Ora et labora; non: labora et ora [ 22 ].

Cepit facere et docere [Dz 1,1] (et non: docere et facere) [ 23 ]. (Omnia, quae facit religiosus, sunt ex Oboedientia, P[aupertate], V[irginitate] [ 24 ]).

Przygotowanie do wszystkiego (dispositio). Sam (bez łaski) nic nie możesz uczynić zasługującego na niebo; więc modlitwa o światło i siłę, i oczyszczenie się.

6 d[zień]

Prawdziwie posłuszny jest jak trup, ślepy. Przełożony jest jakby zasłoną, zza której sam P. Jezus mówi. Poddanie swego sądu (doskonałość jest to poddanie swego sądu [...] [ 25 ]) przełożonemu.

Posłuszeństwo skore i ochotne.

Posłuszny w krótkim czasie dojdzie do doskonałości.

Vigilate et orate [ 26 ] [Mt 26,41].

Rozmyślanie męki Pana Jezusa jest najskuteczniejszym środkiem do obrzydzenia sobie grzechów (żalu za grzechy) i do rozpalenia miłości [ 27 ] ku P. Jezusowi.

Po upadku uciekaj się do Niepokalanej [ 28 ] Maryi.

7 d[zień]

Celem twoim jest naśladowanie P. Jezusa.

Posłuszeństwo, Modlitwa i Praca [ 29 ].

Posłuszeństwo uniemożliwia upadek [ 30 ].

Życie ukryte.

Posłuszeństwo dokładne, skore, miłosne, nadnaturalne. Reguła.

Świętość moja, życie wspólne;

Życie wspólne, świętość moja (św. Jan Berchmans).

Bóg celem; wszystko inne (przełożeni) środkiem,

Opuść Ojczyznę, wszystko [ 31 ] dla Boga, Woli Bożej.

Przypominaj sobie posłuszeństwo, ilekroć uczynisz znak

Dwie linie skrzyżowane i cyfry od 1 do 5

Krzyża Świętego: 1) poddaj sąd, 2) serce, 3) wolę, 4) barki do znoszenia ciężaru pracy na chwałę Bożą przez dobro Zakonu, Kościoła i zbawienia dusz; 5) amen - niech się tak stanie.

Miłość bliźniego [ 32 ] nadnaturalna (stała): myślą, słowem i uczynkiem.

Za nią Niebo; bez niej Piekło. Distinctivum chrześcijan [ 33 ]. Życie krótkie, cierpienia krótkie, a potem:

Niebo. Niebo. Niebo.

Odwagi więc.

Wykonuj Wolę Bożą: wykonuj prawo Boże, Regułę; posłuszny bądź i cierpliwy. Weź krzyż swój i idź za P. Jezusem por. [Łk 9,23].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 2 ] Jesteś światłością świata, solą ziemi.

[ 3 ] Wyraz nieczytelny.

[ 4 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 5 ] Sam się uniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej.

[ 6 ] Wyrazy "jak najwięcej" podkreślone dwukrotnie.

[ 7 ] Człowiekiem Bożym.

[ 8 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 9 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 10 ] Obojętność.

[ 11 ] Zabezpieczyć się.

[ 12 ] Zwyczaj zastanawiania się, rozmyślania.

[ 13 ] Uszanowanie dla innych.

[ 14 ] Zawsze duch: 1) skruchy (wystarczy żal obrzydzenia); 2) czujności; 3) wynagrodzenia.

[ 15 ] Posłuszeństwo zakonne. Słowa dodane później czerwonym atramentem.

[ 16 ] Beze mnie nic uczynić nie możecie. Wyraz "nihil" ("nic") podkreślony dwukrotnie.

[ 17 ] Wyraz podkreślony czterokrotnie.

[ 18 ] Św. Jan Vianney.

[ 19 ] Wyraz podkreślony czterokrotnie.

[ 20 ] Wyraz podkreślony czterokrotnie.

[ 21 ] Pobożność i wiedza.

[ 22 ] Módl się i pracuj; nie: pracuj i módl się. Wyraz "ora" ("módl się") podkreślony dwukrotnie.

[ 23 ] Zaczął Jezus czynić i uczyć (a nie: uczyć i czynić). Wyraz "facere" ("czynić") podkreślony dwukrotnie.

[ 24 ] Wszystko, co czyni zakonnik, wypływa z Posłuszeństwa, Ubóstwa i Czystości.

[ 25 ] Dwa wyrazy nieczytelne; pierwszy wyraz można odczytać jako: cztery.

[ 26 ] Czuwajcie i módlcie się. Zdanie podkreślone czterokrotnie.

[ 27 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 28 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 29 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 30 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 31 ] Wyraz podkreślony czterokrotnie.

[ 32 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 33 ] Znak szczególny chrześcijan.