845

[Rekolekcje przed subdiakonatem]

Oryg.: rkps AN. Cztery karty dwustr. zapis.

[Rzym, lipiec 1916] [ 1 ]

Ćwiczenia duchowne 1916 [roku] przed subdiakonatem

Wstęp

Pan Bóg jest dobry nieskończenie; więc mniej lub więcej od ciebie zależy.

1 d[zień]

I M[edytacja]

Służ Panu Bogu tak, jak Panu Bogu, a nie [jak] tobie się podoba. To jest twą jedyną największą i esencjonalną sprawą. I dla ciebie jest piekło otwarte.

Pycha [ 2 ] jest początkiem wszelkiego złego [por. Tb 4,14].

Teraz czas drogi.

"Ta jest najwyższa mądrość, przez wzgardę świata ciągnąć do królestwa niebieskiego" [ 3 ].

Pokora Niepokalanej spowodowała Macierzyństwo Boże: "Quia ancillam humilem..." [ 4 ] [por. Łk 1,48].

Pan Bóg się upokarza; a ty, gnoju, się pysznisz!

Nierozłącznymi towarzyszami ubóstwa są: wzgarda i boleść.

Pycha cnoty w grzechy zamienia; a pokora grzechy w cnoty [ 5 ].

Tylko pokorny jest spokojny.

Celem szatana: wzgarda P. Boga i potępienie dusz. Celem P. Jezusa: należna chwała Boża i zbawienie dusz.

Bronią (sidłami) szatana: bogactwa, honory i przyjemności; bronią P. Jezusa: ubóstwo, wzgarda i przykrości (ale to wszystko słodsze nieskończenie od światowości) [ 6 ].

Bądź spokojny: [ 7 ] Oddaj się cały w ręce miłosiernej Opatrzności Bożej tj. Niepokalanej i bądź spokojny, i w pokoju czyń Wolę Bożą.

[Notatki bez oznaczenia dnia i medytacji]

M[edytacja], d[zień]. Upadły na duchu pomyśl: "Błogosławieni miłosierni, albowiem miłosierdzia dostąpią" [Mt 5,7].

O[jciec] R[ektor] [ 8 ] - dozwól [ 9 ] się wieść Panu Bogu; a nie ty chciej wieść Pana Boga.

Posłuszny [ 10 ] bądź, bo przez to najwięcej udoskonalisz siebie i innych; to jest bowiem Wola najmądrzejszego, najpotężniejszego i najmiłościwszego Ojca. Lepiej utracić honor, wszystkie dobra i życie, niż obrazić Pana Boga choćby lekkim grzechem, bo grzech jest złem nieskończenie większym.

Pan Jezus wzgardzony, ukrzyżowany: propter te [ 11 ].

Ufaj Bogu, a będziesz niewzruszony.

Zawsze i wszędzie możesz być szczęśliwym, jeżeliś posłuszny, bo Pan Bóg disponit omnia suaviter [ 12 ] [por. Mdr 8,1]. Czemuż się więc, głupi [ 13 ], troszczysz? [por. Łk 12, 20].

Św. Augustyn: "Panie, czyń ze mną, jak wiesz i chcesz; wiem bowiem, żeś kochający" [ 14 ].

Sprzeciwiając się posłuszeństwu często spotkasz to, czegoś chciał uniknąć.

Staraj się o najwyższy (tj. jaki Pan Bóg chce) stopień w niebie; bo więcej cierpienia kosztuje piekło, jak niebo (plus minus) = Posłuszeństwo.

Dąż do najwyższego [ 15 ] stopnia doskonałości, bo jak umrzesz, tak zostaniesz na całą wieczność; a umrzesz wkrótce, kiedy się nie będziesz spodziewał i pójdziesz na drugi świat sam i nagi.

Staraj się być podobnym Panu Jezusowi Ukrzyżowanemu. Praedica "Iesum et hunc Crucifixum" [por. 1 Kor. 2,2] vita et verbo [ 16 ].

Na sądzie ostatecznym ścisły zdasz rachunek z każdej chwilki czasu; z każdej łaski otrzymanej; z każdego talentu (nie rozwiniętego!), ze wszystkiego dobrego, coś mógł zrobić (opuszczone!): więc spokój; na puszczy, abyś mógł słyszeć głos Boży.

Wróć do gorącości [ 17 ] [por. Ap 2,4-5] (zgadzania się i wykonywania Woli Bożej), bo źle ci teraz, dobrze było przedtem; a Pan Bóg z najczulszą miłością cię oczekuje.

Bądź panem, królem siebie, nikomu (nawet sobie), prócz Boga [ 18 ] samego, nie poddanym. - Pokój.

Idąc za Panem Jezusem będziesz królem, przyjacielem, synem i spadkobierca Bożym [por. 1 Sm 15,23; Wj 19,5-6; J 15,14-15; Mt 25,21]; o tyle szczęśliwym, o ile bliżej będziesz Go naśladował. Prawdziwie nieszczęśliwa i trudna jest droga potępienia i oziębłości.

Bądź Chrystusem [ 19 ].

Czyń, co, kiedy i jak Pan Bóg chce = zgoda z Wolą Bożą i posłuszeństwo = najwyższa mądrość.

Nie przywiązuj się zanadto nawet do rzeczy koniecznie potrzebnych.

Oblubienicą św. O. Franciszka jest Ubóstwo [ 20 ], które i swoim synom w spadku zostawił.

Czuwaj! Współzawodnicz w wierności, w wypełnianiu najmniejszych reguł. Czyń, co czynisz.

Czyń, co czynisz; o nic się nie troszcz; twój nieskończenie dobry Ojciec na pewno przygotuje ci zawsze i wszędzie to, co jest najlepsze dla ciebie; wielką przykrość czynisz temu Ojcu najlepszemu, gdy dobroci Jego nie dowierzasz troszcząc się o cokolwiek.

Rozmyślaj często o tym, że cała wielkość, świętość i godność twoja zależy jedynie od wypełnienia Woli Bożej [ 21 ]; reszta: sława, bogactwa, wygody, prace, nawrócenia, modlitwy, pokuty i nawet męczeństwo - poza wolą Bożą są niczym, marnowaniem czasu, grzechem.

Oddaj się zupełnie Panu Bogu, a będziesz szczęśliwy.

Dlatego studiuj Ukrzyżowanego. Upodobnij się Jemu.

Czytanie Listów św. Pawła i "Naśladowania".

Oznacz, co masz czynić na wakacjach, abyś nie był "tam i sam się tułający". Zajmij każdą chwilę czasu: "podział godzin". Staraj się o zbawienie wszystkich wszystkimi [ 22 ] możliwymi sposobami, bo Pan Jezus powiedział św. Brygidzie, że za każdą duszę gotów jest cierpieć nawet więcej niż wycierpiał, aby tylko ją zbawić (nabożeństwo do Niepokalanej).

Bądź symplicznym [ 23 ], jak dziecko, ale roztropnie: Z Panem Bogiem, N[ajświętszą] Panną, [wobec] przedstawiających P. Boga, tj. przełożonych, bezwzględnie itd.; z ludźmi jako ludźmi krytycznie.

Używaj wszystkich [ 24 ] środków, które ci Pan Bóg oznaczy do dojścia do doskonałości, a będziesz prawdziwie spokojny i szczęśliwy.

Pragnij cierpieć [ 25 ] i być wzgardzonym [ 26 ] (choćbyś tę samą zasługę i chwałę Bożą mógł uczynić bez tego) dlatego jedynie, że Bóg twój tak samo żył. Wzgardzony - "ukrzyżuj, ukrzyżuj" [Łk 23,21] - od wszystkich, którym tyle dobrego uczynił. Zapłatą twoją od ludzi niech będzie wzgarda, boś: 1) godzien tego za to, co twego jest w pracy; 2) Pan Jezus taką zapłatę otrzymał i otrzymuje, niestety.

Najniegodniejszy! najwięcej marnujesz łaski Boże.

Cierp i pracuj, o ile możesz w .ukryciu (o marnotrawco łask Bożych) dla Boga samego.

Co dzień, często i w trudnych chwilach patrząc na Ukrzyżowanego ucz się, [widząc że] najuboższy, w cierpieniach największych i wzgardzie od wszystkich, naśladować P. Jezusa nagiego, w takich boleściach i tak wyszydzanego; i bądź posłusznym Panu Bogu we wszystkim i to zawsze, całkowicie, skoro i ślepo.

Kochaj nieprzyjaciół tym więcej, im więcej ci przykrości uczynili, bo P. Jezus: Pater, ignosce illis, non enim sciunt, quid faciunt [ 27 ] [por. Łk 23,34].

Im więcej będziesz cierpiał w tej chwilce życia, tym większą chwałę będziesz miał w niebie.

Kochaj Boga dla Boga samego i dla Niego (coraz spokojniej i miłośniej) w pokoju i miłości cierp i pracuj.

Kochaj, kochaj uczynkiem Pana Boga, daj Mu siebie, wszystkich i wszystko, i bądź z Nim (skupienie) zawsze, bo i On tak robi.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Św. Maksymilian otrzymał święcenia subdiakonatu 16 VII 1916 r.

[ 2 ] W oryginale wyraz "pycha" podkreślony dwukrotnie.

[ 3 ] N[aśladowanie] Ch[rystusa], Ks. I, r. I, 4 - przyp. Aut.

[ 4 ] "Iż wejrzał na niskość służebnicy swojej..."

[ 5 ] Drugą część zdania należy rozumieć w świetle innych wypowiedzi Świętego, np.: "W razie upadku nie traćcie nigdy ufności, bo upadek wyjdzie nam na większe upokorzenie, na większą czujność, słowem na większe dobro" – zob. Pisma, 653a.

[ 6 ] Po tych słowach w zeszycie z notatkami znajdują się dwie strony nie zapisane.

[ 7 ] Wyraz "spokojny" podkreślony dwukrotnie.

[ 8 ] Skrót "OR" trudny do odczytania. Być może wskazuje na rektora Kolegium, który często powtarzał ną myśl, powracającą w notatkach św. Maksymiliana z medytacji. Rektorem był wówczas (1913-1916) o. Luigi Bondini, który został później kierownikiem duchowym Świętego.

[ 9 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 10 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 11 ] Dla ciebie, z powodu ciebie.

[ 12 ] Urządza wszystko wdzięcznie.

[ 13 ] Wyraz "głupi" podkreślony dwukrotnie.

[ 14 ] Wyznania i Solilokwia św. Augustyna zawierają wiele podobnych myśli.

[ 15 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 16 ] Głoś "Jezusa i to ukrzyżowanego" życiem i słowem.

[ 17 ] Wyraz "gorącości" podkreślony dwukrotnie.

[ 18 ] Wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 19 ] Wyrazy podkreślone trzykrotnie.

[ 20 ] Wyraz "ubóstwo" podkreślony dwukrotnie.

[ 21 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 22 ] Wyrazy "wszystkich wszystkimi" podkreślone trzykrotnie.

[ 23 ] Prostym.

[ 24 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 25 ] Wyraz podkreślony trzykrotnie.

[ 26 ] Wyraz podkreślony pięciokrotnie.

[ 27 ] Ojcze! odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią.