850

[Regulamin życia]

Oryg.: rkps AN. Dwie karty: pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis.

[Kraków, luty 1920]

Regulamentum vitae [ 1 ]

(Exerc[itia] spir[itualia] 1920 m[ense] Februarii) [ 2 ]
(Czytać co miesiąc)

1) - Muszę być świętym jak największym.

2) - Jak największa chwała Boża przez zbawienie i jak najdoskonalsze uświęcenie swoje i wszystkich, co są i będą, przez Niepokalaną = MI 3 [ 3 ].

3) - Peccatum mortale vel veniale deliberatum a priori exclude [ 4 ] - Spokój o przeszłość. - Gorącością wynagrodź czas stracony.

4) - Nie opuszczę: a) żadnego zła bez wynagrodzenia go (zniszczenia go) i b) żadnego dobra, które bym mógł zrobić, powiększyć lub w jakikolwiek sposób się do niego przyczynić.

5) - Regula tua oboedientia [ 5 ] = Wola Boża przez Niepokalaną.

Narzędzie. [ 6 ]

6) - Czyń, co czynisz; na wszystko inne, dobre czy złe nie zwracaj uwagi.

7) - Semper quieta, amorosa actio [ 7 ].

8) - Serva ordinem, et ordo servabit te [ 8 ].

9) - Praeparatio, actio, conclusio [ 9 ].

10) - Pamiętaj zawsze, że jesteś rzeczą i własnością bezwzględną, bezwarunkową, bezgraniczną, nieodwołalną Niepokalanej [ 10 ]: czymkolwiek jesteś, cokolwiek masz lub możesz, wszystkie "actiones" (myśli, słowa, uczynki) i "passiones" (przyjemne, przykre, obojętne) są Jej całkowitą własnością. Niech więc z tym wszystkim czyni, cokolwiek się Jej (a nie tobie) podoba. Tak samo Jej są wszystkie twe intencje: niech więc zmienia, dodaje, odejmuje, jak się Jej podoba (gdyż Ona sprawiedliwości nie umie naruszyć).

Jesteś narzędziem [ 11 ] w Jej ręku, więc czyń to tylko [ 12 ], co Ona chce: wszystko z Jej ręki przyjmuj. Do Niej jak dziecko [ 13 ] do matki we wszystkim się uciekaj; Jej wszystko powierz.

Staraj się o Nią, o Jej cześć, o Jej sprawy [ 14 ], a troskę o siebie i o twoich Jej pozostaw.

Nic sobie [ 15 ], ale wszystko uznaj jako otrzymane od Niej [ 16 ].

Cały owoc twych prac zależy od jedności [ 17 ] z Nią, tak, jak i Ona jest narzędziem miłosierdzia Bożego.

Życie (każda jego chwila), śmierć (gdzie, kiedy i jak) i wieczność moja, wszystko to jest Twoim, o Niepokalana [ 18 ]. Czyń z tym wszystkim, cokolwiek Ci [ 19 ] się podoba.

11) - Omnia possum in Eo, qui me per Immaculatam confortat [ 20 ] [por. Flp 4,13].

12) - Życie wewnętrzne: "Totus primo sibi et sic totus omnibus" (idem in exer[citiis] spir[itualibus] a[nno] 1920 m[ense] Septembri) [ 21 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Regulamin życia.

[ 2 ] Ćwiczenia duchowne w lutym 1920.

[ 3 ] Rycerstwo Niepokalanej trzeciego stopnia (MI 3) jest najpełniejszym urzeczywistnieniem oddania się Niepokalanej w ruchu maryjnym, założonym przez św. Maksymiliana.

[ 4 ] Z góry wyklucz grzech śmiertelny lub dobrowolny powszedni.

[ 5 ] Posłuszeństwo twoją regułą.

[ 6 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 7 ] Zawsze spokojne, nacechowane miłością działanie.

[ 8 ] Zachowaj porządek, a porządek ciebie zachowa.

[ 9 ] Przygotowanie, działanie, zakończenie.

[ 10 ] Wyraz "Niepokalanej" podkreślony dwukrotnie.

[ 11 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 12 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 13 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 14 ] Wyrazy: "Nią", "Jej cześć" oraz "Jej sprawy" podkreślone dwukrotnie.

[ 15 ] Wyrazy podkreślone trzykrotnie.

[ 16 ] Wyrazy podkreślone trzykrotnie.

[ 17 ] Wyraz "jedności" podkreślony trzykrotnie.

[ 18 ] Wyrazy podkreślone trzykrotnie.

[ 19 ] Wyrazy "cokolwiek Ci" podkreślone trzykrotnie.

[ 20 ] Wszystko mogę w Tym, który mnie przez Niepokalaną umacnia.

[ 21 ] Najpierw cały dla siebie, a tak cały dla wszystkich (to samo w czasie ćwiczeń duchownych 1920 r. w miesiącu wrześniu).