860

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów w Rzymie. Fotokop.: AN.

[Zakopane, 6-13 X 1937]

Maryja

Rekolekcje [8-dniowe] X 1937

6 IX 1937

Anioł Stróż.

Kochający bardziej pozna Niepokalaną niż filozof i teolog.

Zawsze prawdę otwarcie.

Większa stałość.

Podział czasu.

Lenistwo.

Nie zwlekać z wykonaniem posłuszeństwa.

Na rekol[ekcjach] miesięcznych przeczytać postanowienia (i z dawnych rekolekcji można).

"Maryja" przed czynnością, po niej i w razie trudności.

Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e di Maria [ 2 ].

Nie opuść żadnej sposobności szerzenia Królestwa Niepokalanej przykładem, modlitwą, cierpieniem (upokorzeniem), słowem, piórem itp. Okazuj czynem miłość ku Niepokalanej. Abbandono e l’azione [ 3 ].

Czy używasz wszystkich godziwych środków do zdobycia wszystkich dusz dla Niepokalanej? A jest to twym obowiązkiem.

Wykończ każdą czynność dobrze.

[Inne notatki rekolekcyjne bez oznaczenia dnia]

Constit[utiones [ 4 ] według numerów]

682 - [Ad Guardianum spectat in primis] attendere, ut bona conv[entus] bene administrentur et conserventur [ 5 ].

- [Maiori tamen cura et sollicitudine ad bonum spirituale fratrum suorum attendere et adlaborare tenetur, cum ipse sit] Pastor et Rector [fratrum suorum] [ 6 ]

686 - Officia alia guardianatum impedientia ne assumat [ 7 ].

341 - [Guardiani concedere possunt] eundi licentiam ad 8 dies in scriptis (in eadem Prowncia) [ 8 ].

730 - [Nullus nostri Ordinis concionator suscipiat] praedicationis onus consulto Sup[eriore] Provinciali [ 9 ].

847 - Penes unamquamque eccl[esiam] nostram Congr[egatio] Tertii Ordinis [adsit] [ 10 ].

850 - Director III Ord[inis] est Gu[ardianus] vel delegatus (nie 855) [ 11 ].

570 - Superior[es] munus [suum] fideliter adimpleant [ 12 ].

571 - Sup[erior] alios superiores adiuvet [ 13 ].

18 - Superiores praecepta statuunt [ 14 ].

336 - Po jedzeniu actis gratiis consulendum in cella Superioris [ 15 ].

205 - [In unaquaque ecclesia] elenchus Dwinorum Officiorum [habeatur] (o. Florian) [ 16 ].

206 - Sabb[ato] de Immaculata Missa (o. zakrystian) [ 17 ].

207 - Prima feria VI de S[acratissimo] Corde [Missa] [ 18 ].

Gwardian

758 - A quo iudicatur: Sup[erior] Maior, Cap[itulum] Prov[inciale], Cap[itulum] Con[ventus] (711) [ 19 ].

Compet[entia] [ 20 ].

Przeczytaj na rekolekcjach miesięcznych:

Miłość nie uczuciem tylko lub słowem, ale czynem, wolą.

Największą Bogu ofiarą, umartwieniem i pokutą jest ścisłość w zachowywaniu przepisów.

Nie wstydź się swych przekonań.

W MI wszelkie środki et praesertim "Numisma Miraculosum" [ 21 ].

W kierunku celu MI silniej iść.

Constit[utiones] według numerów]

342 - Itinerantes claves omnes [apud Superiorem localem] deponant [ 22 ].

(347 - Braciom powiedzieć).

775, 776 - Correctio fraterna [ 23 ].

772-774 - Correctio [quae ad] Superiores [spectat] [ 24 ].

Uregulować obowiązek upomnień: bezpośredni przełożony, dziekan, kierownik.

404 - Superiores [qui] sunt servi aliorum fratrum, provideant [istis] [ 25 ].

410, [punkt] 5 - Res superfluae [sunt] contra paupertatem [ 26 ].

511 - Eleemosynae obowiązek [ 27 ].

222 - Pecuniae ex Missis [ante ipsarum celebrationem] non possunt expendi. MIP [ 28 ].

219 - [Moneantur fideles] Missas celebratum [iri ibidem, cum commode poterit, vel] alibi (o. zakrystian, "Rycerz") [ 29 ].

Związek Mszalny prawnie załatwić.

326 - Mantilia munda [ 30 ] z numerem i łyżki, i widelce w to włożyć, i chleb.

Reguła [rozdz. II: Et Fratres omnes] vestimentis vilibus [induantur; rozdz. II: ...] non iudicent MD [ 31 ].

328 - Omnes ad communem mensam [accedant] [ 32 ].

329 - In refectorio feria VI Cap[itulum] Culparum [ 33 ].

330 - In mensa S[acra] Scriptura et liber spiritualis legatur; epistolae ne accipiantur [ 34 ]. Wysyłać przez gońca do celi. Adres: cela, imię i skrzynka. Otworzy dziekan w południe w czasie wolnym i doręczy.

335 - Przy stole Przełożony mówi, co ma powiedzieć [ 35 ].

336 - Agendum, consulendum [pro temporalibus conventus vel aliorum fratrum necessitatibus] in cella Superioris [ 36 ].

Rozmyślanie dla Braci lepiej przygotować.

Da seipsum aliis = amor [ 37 ].

Regula [ 38 ]

[...] praeter pecuniam [cap. V] [ 39 ].

Praedicatores mittantur - Fratres [por. rozdz. IX] [ 40 ].

Kwestarze, by nie przyjmowali pieniędzy [ 41 ], ale zostawili czeki, jeżeli i kiedy kto zechce co posłać (nauczą się ludzie, a będzie bardziej wedle ducha św. O. Franciszka). Kwestarze (praedicatores [ 42 ]) niech dużo nie rozmawiają, dadzą książeczkę o nas i dalej. Czeki wypełnić, ale niech ludzie poślą.

Privilegio (etiam quoad proprietatem) potest renuntiari [ 43 ].

Ministri humiliter et caritative corrigant, visitent et moneant [Fratres suos - por. caput X] [ 44 ].

Qui non possunt Regulam spiritualiter observare, ad [suos] Ministros [debeant et possint recurrere - caput X] [ 45 ].

P[ater] Sp[iritualis] [ 46 ]

1 II 1934: "Raccomando di ... allontanare da Voi ogni dubbio ed incertezza sullo stato della vostra coscienza e sulla vita passata e presente. Tenete per cosa certissima, che tutto va bene e che la Mamma e ben contenta di Voi. Avete bene capito? Allegro dunque e sempre avanti in nomine Domini et Mariae" [ 47 ].

11 XII 1921: "Cercate di scordare, dico cosi, Voi stesso per non pensare che a Lui ed alla Mamma. E il mezzo piu facile e piu sicuro per trionfare di tutte le dificolta" [ 48 ].

10 II 1920: "Abbandonatevi ogni giorno maggiormente nelle mani del Signore e della Vergine con illimitata confidenza e fiducia" [ 49 ] (na rachunek sum[ienia] szczegółowy).

10 III 1921: "Vi raccomando dunque di abbandonarvi sempre con ogni fiducia nelle mani del Signore e della Mamma, che Essi certamente Vi faranno trionfare di tutte le angustie spirituali" [ 50 ].

... "State dunque sempre allegro [ 51 ] e ripetete con S[an] Paolo": "Superabundo gaudio in omni tribulatione nostra" [ 52 ] [2 Kor 7,4].

[Postanowienia]

1) Doskonalej będę posłuszny in foro interno i externo [ 53 ].

2) Starał się będę stawać Jej coraz doskonalej = abbandono [ 54 ]. - "Maryja" przed czynnością, po niej i w trudnościach, albo powrót do tego, co czynisz.

3) Wszystko zrobię lepiej.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dokładna data rekolekcji ustalona w oparciu o Pisma, 649.

[ 2 ] Oddawaj się codziennie coraz bardziej w ręce Jezusa i Maryi.

[ 3 ] Oddanie się i działanie.

[ 4 ] Konstytucje Zakonu OO. Franciszkanów z 1932 r.

[ 5 ] Do gwardiana należy przede wszystkim czuwać, aby dobrze zarządzano dobrami konwentu i je zachowywano.

[ 6 ] Z większą jednak starannością i gorliwością obowiązany jest czuwać i przyczyniać się do dobra duchowego swych braci, gdyż on jest pasterzem i kierownikiem swych braci.

[ 7 ] Niech nie przyjmuje innych obowiązków przeszkadzających w urzędzie gwardiana.

[ 8 ] Gwardiani mogą udzielić pozwolenia na wyjazd do 8 dni na piśmie (w tej samej prowincji).

[ 9 ] Obowiązek głoszenia kazań za wiedzą prowincjała.

[ 10 ] Przy każdym naszym kościele ma być kongregacja Trzeciego Zakonu.

[ 11 ] Dyrektorem Trzeciego Zakonu jest gwardian lub delegat (nie nr 855).

[ 12 ] Niech przełożeni spełniają wiernie swój urząd.

[ 13 ] Przełożony niech wspomaga innych przełożonych.

[ 14 ] Przełożeni ustanawiają przepisy.

[ 15 ] Po jedzeniu i dziękczynieniu należy naradzić się w celi przełożonego.

[ 16 ] W każdym kościele ma być wykaz (spis) nabożeństw.

[ 17 ] W sobotę Msza św. o Niepokalanej.

[ 18 ] W pierwszy piątek miesiąca Msza św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

[ 19 ] Kto go sądzi [gwardiana]: wyższy przełożony, kapituła prowincjalna, kapituła konwencka (nr 711).

[ 20 ] Kompetencja.

[ 21 ] A szczególnie "Cudowny Medalik".

[ 22 ] Udający się w podróż niech złożą u przełożonego miejscowego wszystkie klucze.

[ 23 ] Braterskie upomnienie.

[ 24 ] Upominanie, jakie przysługuje przełożonym.

[ 25 ] Przełożeni są sługami innych braci, niech się troszczą.

[ 26 ] Rzeczy zbędne są przeciw ubóstwu.

[ 27 ] Obowiązek [zbierania i dawania] jałmużny.

[ 28 ] Nie można wydawać pieniędzy otrzymanych na Msze św. przed ich odprawieniem. MI na Polskę (bracia pracujący w dziale MI na Polskę przyjmowali napływające intencje mszalne).

[ 29 ] Należy wiernym zwrócić uwagę, że Msze św. odprawią się wedle możności albo na miejscu, albo gdzie indziej.

[ 30 ] Czyste serwety.

[ 31 ] Wszyscy bracia mają się odziewać w suknie proste... niech nie sądzą [innych ludzi bracia pracujący w oddziale] "M[ałego] D[ziennika" w Warszawie].

[ 32 ] Wszyscy korzystają ze wspólnego stołu.

[ 33 ] W refektarzu w piątek kapituła win.

[ 34 ] Przy stole [w czasie posiłków] należy czytać Pismo św. i książkę duchowną; listów nie wolno odbierać.

[ 35 ] Co uzna za stosowne.

[ 36 ] Rozwiązywać problemy i naradzać się w sprawach doczesnych konwentu albo potrzeb braci w celi przełożonego.

[ 37 ] Daj siebie innym = miłość.

[ 38 ] Reguła [św. Franciszka].

[ 39 ] Oprócz pieniędzy [rozdz. V].

[ 40 ] Należy wysyłać kaznodziejów - braci.

[ 41 ] W oryginale wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 42 ] [Oraz] kaznodzieje.

[ 43 ] Można zrzec się przywileju (także co do prawa własności).

[ 44 ] Ministrowie, tj. przełożeni, niech pokornie i z miłością poprawiają, nawiedzają i upominają swoich braci - por. rozdz. X.

[ 45 ] Którzy nie mogą zachować reguły według jej ducha, mogą i powinni odnieść się do swoich przełożonych - rozdz. X Reguły.

[ 46 ] Ojciec duchowny. - Następują wyjątki z listów ojca duchownego św. Maksymiliana abpa Luigi Bondiniego, dawnego rektora Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie, zapisane oddzielnie w zeszycie z rekolekcjami. Abp Bondini korespondował ze Świętym.

[ 47 ] Polecam... oddalać od siebie każdą wątpliwość i niepewność co do stanu twego sumienia i co do życia przeszłego i obecnego. Proszę uważać za rzecz całkiem pewną, że wszystko jest dobrze i że Mamusia jest bardzo z ciebie zadowolona. Czy dobrze zrozumiałeś? A zatem radośnie i zawsze w imię Pana i Maryi.

[ 48 ] Staraj się zapomnieć, powiadam, o sobie samym, aby myśleć tylko o Nim i o Mamusi. Jest to najłatwiejszy i najbezpieczniejszy środek do przezwyciężenia wszelkich trudności.

[ 49 ] "Oddawaj się codziennie coraz bardziej w ręce Pana i Najświętszej Panny z bezgranicznym zaufaniem". Wyrazy "ogni giorno magiormente" ("codziennie coraz bardziej") oraz "illimitata confidenza e fiducia" ("bezgranicznym zaufaniem") podkreślone dwukrotnie.

[ 50 ] Polecam Ci zatem powierzać się zawsze z całą ufnością w ręce Pańskie i Mamusi, a Oni sprawią, że na pewno przezwyciężysz wszystkie uciski duchowe.

[ 51 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 52 ] "Bądź zatem zawsze radosny i powtarzaj ze św. Pawłem: Opływam w wesele przy całym utrapieniu naszym". Wyrazy "sempre allegro" ("zawsze radosny") podkreślone dwukrotnie.

[ 53 ] W sferze wewnętrznej i zewnętrznej, w sferze sumienia i w stosunku do przełożonych.

[ 54 ] Powierzenie się.