862

[Rekolekcje doroczne]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

[Niepokalanów, 30 X - 8 XI 1940]

Rekolekcje 8-dniowe XI 1940
30 X - 8 XI

Z listów Ojca Duch[ownego]

I
Riguardo all’anima

10 II 1920 – "Abbandonatevi ogni giorno maggiormente nelle mani del Signore e della Vergine con illimitata confidenza e fiducia. Le proprie imperfezioni e difetti non devono servire ad altro che ad accrescere la vostra confidenza, poiché sappiamo bene, che «quae stulta sunt mundi elegit Deus ut confundat sapientes et infirma...»" [1 Kor 1,27].

13 XI 1920 – "A priori", "per Voi stesso tenete per sicuro che, come Ve la diedi fa o per Voi". – "Dunque senza nessuno scrupolo e timore, seguitela sempre e lasciate a responsabilità a me". – "Soffrite con gioia".

10 III 1921 – "Animam salvasti animam tuam praedestinasti".

12 X 1931 – "Risposta definitiva. Voi dovete tenere assolutamente e praticare intieramente a regola che io Vi ho dato, e lasciare ogni responsabilità a me. E questo in o del tutto assoluto ed A PRIORI, A PRIORISSIMO. Avete capito? Non Vi sono affatto a fare distinzioni di assoluto e relativo; tutto e assoluto e A PRIORI. Mi pare di i abbastanza. Niente confessioni generali, niente scrupoli, niente angustie e timore. Sempre allegro e giulivo. "Superabundo gaudio in omni tribulatione nostra" [2 Kor 7,4]. Queste sentenze di grande Apostolo Paolo Vi debbono servire di regola; lasciate ogni tà a me. – Ve lo dico in nome di Dio e della nostra cara Mamma l’Immacolata".

11 V 1932 – "Non discutere mai"; "l,ubbidienza cieca che non ragiona"; "intieramente allegro"; "intieramente tranquillo".

7 I 1933 – "Passato come presente". "VI evitare ogni esageratione"; "infinitamente prudenti e cauti in materia di VI specie coi giovani e persone del sesso".

1 II 1934 – "Lavorate intensamente per la propagazione dell’amore e del culto della a buona Mamma, che «cunctas haereses interemit in universo orbe» – ma sempre l’ambito della nostra santa Regola e Costituzioni".

30 VIII - IX 1935 – "Se la Mamma comme è assai probabile, chiamerà me per il o, Voi dovete continuare ad osservare tutte le regole, che Vi ho dato, perché come Vi dicevo Vi debbono servire sino all’ultimo «in eterno». Stimo poi che sia assai meglio per Voi non cercare altri padri spirituali. Per la confessione generale neppure al punto di morte la dovete fare. Non ci dovete pensare più, «in eterno». Avete capito, carissimo? E perciò Vi prego di stare allegro e contento e stare assolutamente a tutto quello che ora e pel passato Vi ho detto. «Vir oboediens loquetur victorias»" [Prz 21,28].

27 VI 1936 – "Continuate a godervi la dispensa, che vi è stata data, senza scrupoli (dal breviario). La sapete bene che è sempre validissima sino a quando non Vi saretei intieramente e perfettamente risanato; il che purtroppo non è il caso".

[Padre] Spirituale: "Per quello che riguarda le vostre pene spirituali, abbiate ogni fiducia e confidenza nel Signore ed abbandonatevi sempre, lo ripeto ancora interamente nelle sue mani. Cercate di scordare, dico così, Voi stesso per non pensare che a Lui ed alla Mamma. È il mezzo più facile e più sicuro per trionfare di tutte le difficoltà".

11 IX 1924 – "Continuate sempre ad assecondare le sante inspirazioni della Mamma e Vi per le vie della santità e state sempre allegro «hilarem enim datorem diligit Deus» [2 Kor 9,7]. Siate pur sicuro che le regole, che Vi diedi, a questo scopo sono vere e sicure".

II
Sanità

13 XI 1920 – "Solo per la gloria e l’amore di Dio". – "Si prende una buona quantità di ortiche". – "Questa pianta si pesta ben bene e si spreme fortemente, cruda, e se ne ritrae un succo denso. Questo succo è assai amoro e activo al gusto. Bella occasione di mortificazione. Non è vero? Si prende ogni mattina, a digiuno, una buona tazzetta da fè. Ecco tutto. Dopo un po’ di tempo si mangia come in solito. Chissà che il Signore non abbia disposto di ridonarvi così la salute per sua gloria".

10 III 1921 – "Guardate di curarvi bene, onde avere le forze necessarie per lavorare l’Apostolato. Appena potrete trovare le ortiche, fate la cura che Vi ho indicato. Io spero che Vi faranno assai bene".

1 XI 1921 – "Ho molta fiducia che essa vi gioverà assai".

11 X 1921 – "Vi raccomando di non stancarvi poiché la vostra salute è ancora troppo debole, e Voi dovete cercare di acquistare una buona salute non per Voi, ma per la Mamma e per il suo Divin Figliolo. Cercate di continuare la cura delle ortiche e fate tutto quello che dice il medico. Tutto questo per l’amore di Gesù e Maria".

12 X 1931 – "Andare appiano". – "Non bisogna rendersi impotente al lavoro col troppo lavorare".

1 II 1934 – "Guardate di curarvi e non affaticarvi troppo perché essa (la salute) appartiene alla Mamma e dovete conservarla per poter sempre meglio lavorare. Essa poi sa bene il momento in cui verrà a prendervi per il cielo. (Essa) restò allegramente e santamente per compiere la sua missione presso i discepoli. Così dobbiamo fare anche noi".

III
P[adre] S[pirituale]:

30 IX 1935 – "Se poi sentirete che sia morto, allora non Vi scordate di raccomandare la povera anima mia nelle Vostre sante Messe e nelle altre Vostre preghiere. Più tenero abbraccio in Corde Iesu e ripetervi col più intenso affetto Vostro aff[ettuosissi]mo † fr[ate] Luigi Bondini arciv[escovo]".

27 VI 1936 – "Se sentirete la mia morte, suffragate un po’ la povera anima mia".

[O. Maksymilian Ma Kolbe]

[Przekład polski]

Z listów Ojca Duchownego [ 1 ]

I
Co do duszy

10 II 1920 – "Powierzaj się codziennie coraz bardziej w ręce Pana i Najświętszej Panny z bezgranicznym zaufaniem i ufnością. Własne niedoskonałości i wady powinny jedynie służyć do wzrostu Twojej ufności, ponieważ wiemy dobrze, że «wybrał Bóg głupstwa świata, aby zawstydzić mądrych i słabych [Bóg wybrał]...» [1 Kor. 1,27]".

13 XI 1920 – "Zakładaj bez dowodzenia", "co do Ciebie samego uważaj za pewne to, co Ci podałem przedtem, jest ważne właśnie dla Ciebie". - "A zatem bez żadnego skrupułu i bojaźni, tym się kieruj zawsze, a odpowiedzialność składaj na mnie." - "Cierp z radością."

10 III 1921 – "Zbawiłeś duszę (jakąś, jedną), rozstrzygnąłeś o przeznaczeniu swej duszy".

12 X 1931 – "Odpowiedź ostateczna. Musisz absolutnie trzymać się całkowicie zasady, którą Ci dałem, i w pełni wprowadzać ją w życie, a całą odpowiedzialność złożyć na mnie. A to w sposób całkowicie absolutny i BEZ DOWODZENIA, jak najbardziej BEZ DOWODZENIA. Czy zrozumiałeś? Nie dałem Ci podstaw do rozróżniania między tym, co jest absolutne, a tym, co względne: wszystko jest absolutne i Z GÓRY PRZYJĘTE BEZ DOWODÓW. Zdaje mi się, że wyjaśniłem [rzecz] dostatecznie. Żadnych spowiedzi generalnych, żadnych skrupułów, żadnych strapień i obaw. Zawsze wesoły i radosny. «Opływam w wesele przy całym utrapieniu naszym» [2 Kor 7,41]. Te zdania wielkiego Apostoła Pawła winny Ci służyć za zasadę; zostaw całą odpowiedzialność mnie. - Mówię Ci to w imieniu Boga i naszej drogiej Mamy Niepokalanej.

11 V 1932 – "Nigdy nie dyskutować"; "ślepe posłuszeństwo, które nie rozumuje"; "całkowicie radosny"; "całkowicie spokojny".

7 I 1933 – "Przeszłość jak [i] teraźniejszość". "W sprawie VI [przykazania] unikaj wszelkiej przesady"; "nieskończenie roztropny i ostrożny w dziedzinie VI [przykazania] zwłaszcza z młodzieżą i osobami innej płci".

1 II 1934 – "Pracuj usilnie nad rozszerzaniem miłości i czci względem naszej dobrej Mamusi, która «wszystkie herezje zniszczyła na całym świecie» - ale zawsze w ramach naszej świętej Reguły i Konstytucji".

30 VIII - IX 1935 – "Jeżeli Mama, jak to jest bardzo prawdopodobne, wezwie mnie pierwszego, musisz nadal zachowywać wszystkie zasady, jakie Ci dałem, ponieważ - jak Ci mówiłem - winny Ci one służyć aż do ostatniego, «na wieki». Sądzę dalej, że będzie lepiej dla Ciebie nie szukać innych ojców duchownych. Co do spowiedzi generalnej, to nawet w chwili śmierci nie powinieneś jej odprawiać. Masz o tym nie myśleć więcej, «na wieki». Czy zrozumiałeś, najdroższy? Dlatego też proszę Cię, abyś był radosny i zadowolony i trzymał się bezwzględnie wszystkiego, co teraz i w przeszłości Ci powiedziałem. «Mąż posłuszny będzie mówił zwycięstwo»" [Prz 21,28].

27 VI 1936 – "Korzystaj w dalszym ciągu z dyspensy, jaką Ci dano (od brewiarza) bez skrupułów. Wiesz o tym dobrze, że jest zawsze jak najbardziej ważna, dopóki w pełni i doskonale nie wyzdrowiejesz, co niestety nie ma miejsca".

[Ojciec] Duchowny: "Co dotyczy Twych utrapień duchowych, pokładaj całe ufność i nadzieję w Panu i oddawaj się zawsze, jeszcze raz to powtarzam, całkowicie w Jego ręce. Staraj się zapomnieć, powiadam, o sobie samym, aby myśleć tylko o Nim i o Mamie. To jest najłatwiejszy i najpewniejszy środek do przezwyciężenia wszystkich trudności".

11 IX 1924 – "Podążaj nadal zawsze za świętymi natchnieniami Mamy, która Cię prowadzi po drogach świętości i bądź zawsze radosny - «radosnego dawcę Bóg miłuje». Bądź pewny, że zasady, które Ci dałem w tym celu, są prawdziwe i bezpieczne".

II
Zdrowie

13 XI 1920 – "Tylko dla chwały i miłości Bożej". - "Bierze się sporą ilość pokrzyw". - "Roślinę tę dobrze się sieka i wyciska mocno, na surowo [ 2 ], otrzymuje się z niej gęsty sok. Ten sok jest dość gorzki i niesmaczny. Dobra okazja do umartwienia. Nieprawdaż? Bierze się co rano na czczo pełną filiżankę od kawy. To wszystko. Po jakimś czasie przyjmuje się posiłek jak zwykle. Kto wie, czy Pan nie zamierza przywrócić Ci zdrowia w ten sposób ku swej chwale".

10 III 1921 – "Uważaj, żeby dbać dobrze o siebie, aby mieć siły potrzebne do pracy apostolskiej. Jak tylko znajdziesz pokrzywy, przeprowadź kurację, jak Ci wskazałem. Mam nadzieję, że Ci pomogą".

1 XI 1921 – "Ufam mocno, że ona [pokrzywa] Ci bardzo pomoże".

11 X 1921 – "Polecam Ci nie przemęczać się, bo Twoje zdrowie jest jeszcze zbyt słabe, a Ty musisz starać się odzyskać dobre zdrowie nie dla siebie, ale dla Mamy i dla jej Boskiego Syna. Staraj się nadal przeprowadzać kurację pokrzywową i wszystko rób, co każe lekarz. To wszystko z miłości ku Jezusowi i Maryi".

12 X 1931 – "Iść równo". - "Nie trzeba się czynić niezdolnym do pracy przez nadmiar pracy".

1 II 1934 – "Staraj się dbać o siebie i nie przemęczać się zbytnio, bowiem zdrowie należy do Mamy i musisz je pielęgnować, by móc coraz lepiej pracować. Ona zresztą zna dobrze chwilę, w której przyjdzie wziąć Cię do nieba. Ona pozostała radośnie i świątobliwie, by wypełnić swoje posłannictwo wśród uczniów. To powinniśmy czynić również i my".

III
Ojciec duchowny:

30 IX 1935 – "Jeżeli usłyszysz, że zmarłem, nie omieszkaj wtedy polecić mojej biednej duszy w swoich Mszach świętych i w innych swoich modlitwach. Najdelikatniejszy uścisk w Sercu Jezusa i powtarzam Ci z najwyższym uczuciem, oddany Ci † brat Luigi Bondini arcybiskup".

27 VI 1936 – "Jeżeli usłyszysz o mojej śmierci, wspomagaj trochę modłami moją biedną duszę".

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] zob. Pisma, 860 przyp. 46.

[ 2 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.