872a

Animadversio traductoris [ 1 ]

Oryg.: Archiwum Watykańskie (ASV, Secr. St. - Guerra 1914. Rubr. 244 F. 3 - Busta 13 fasc. 3. Varie). - Odp.: ms. AN. Jedna karta jednostr. zapis. Odpis sporządził o. Damian Synowiec OFMConv.

[Rzym, koniec 1917 r.]

Animadversio traductoris [ 1 ]

Auctor epistolae notat se "iterum" hac de re ad Sanctam Sedem scribere, antea enim aliquot dies idem auctor epistolam ad Suam Sanctitatem, 10 paginis in folio continentem, conscripsit. Cum mihi haec epistola traducenda tradita fuit, ali[qu]as res in ea contentas, quas alicuius momenti esse putavi, in brevi reassumto collegi; hanc autem nullius momenti esse et potius anormalem statum mentis ostendentem, ex tenore totius epistolae existimans, totaliter omisi.

Nunc autem cum auctor solum hac de re agit et extraordinarium "e referire" a Sua Sanctitate epistolae inscriptum vidi, totam epistolam quasi verbaliter transferendam ex polonica lingua curavi.

fr. Maximilianus M-a Kolbe
O[rdinis] M[inorum] Conv[entualium]
e Coll. Seraph. (S. Theodoro)


[Przekład polski]

Uwaga tłumacza

Autor listu [ 2 ] odnotowuje, że pisze do Stolicy Apostolskiej "ponownie" o tym samym, albowiem kilka dni przedtem tenże autor napisał do Jego Świątobliwości list zawierający 10 stron dużego formatu. Gdy ten list dano mi do tłumaczenia, kilka spraw w nim zawartych, które uznałem za mające jakieś znaczenie, zebrałem w krótkim streszczeniu; ten natomiast całkowicie pominąłem, uważając, że nie ma w nic ważnego, a nawet że brzmienie całego listu ukazuje nienormalny stan umysłu [piszącego].

Teraz zaś, wobec tego, że autor porusza tylko tę sprawę, oraz gdy zobaczyłem nadzwyczajny dopisek na liście "i przedstawić" Jego Świątobliwości, zadbałem o dosłowne przełożenie całego listu z języka polskiego.

br. Maksymilian M-a Kolbe
franciszkanin
i Kolegium Serafickie (S. Theodoro)

[ 1 ] Św. Maksymilian przesyła tłumaczenie, własnoręcznie napisane, listów Maksymiliana Balińskiego: jednego do cesarza niemieckiego Wilhelma II z 17 XI 1917, drugiego do papieża Benedykta XV z dnia 18 XI 1917. W pierwszym liście Baliński przestrzega cesarza, że jeżeli nie przestanie wojny, skończy panowanie i Hohenzollernowie nie będą już więcej panować. Św. Maksymilian do tych tłumaczeń dołączył własną uwagę. Całość razem z tłumaczeniami zajmuje dwie strony A-4.

[ 2 ] Maksymilian Baliński, zob przyp. 1.