872b

[Pierwsze notatki w dzienniczku mszalnym]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis. Karta tytułowa "Dzienniczka mszalnego".

[Rzym, 28 IV 1918] [ 1 ]

Ex misericordia Dei
per Immaculatam
die 28 Aprilis an[ni] 1918
in festo S. Pauli a Cruce
IV Dom[inica] post Pascha
Romae
in ecclesia S. Andreae della Valle
ab Emin[enti]ssimo Card[inali] Vicario
Basilio Pompilj
ordinatus fui
D[omini] N[ostri] Iesu Christi Sacerdos

 Annus
sacerdotii
I
1918
Apriilis
Aetas
25 an[nos]
1XXVIII
S. Paulus a Cruce
pro bono Missae celebr[avi] etc.Romae
Ecclesia S. Andreae d[ella] Valle, altare maius
229
Numis[matis] Mirac[ulosi]
pro convers[ione] S[arae] Petkow[itsch], schismatic[orum], acatholic[orum], massonorum etc.Ecclesia S. Andreae d[elle] Fratte, [altare] "Immaculatae Apparitionis"
330
Vot[iva] SS. Petri et Pauli
pro gratia apostolatus et mart[yrii], pro me et confratribus in CollegioBas[ilica] S. Petri, alt[are]: Sepulch[rum] S. Petri

[P. Maximilianus M-a Kolbe]


[Przekład polski]

[Rzym, 28 IV 1918] [ 1 ]

Z miłosierdzia Bożego
przez Niepokalaną
dnia 28 kwietnia 1918 roku
w święto św. Pawła od Krzyża
w 4. niedzielę po Wielkanocy
w Rzymie
w kościele św. Andrzeja della Valle
przez J. Em. Kardynała Wikariusza
Bazylego Pompilj
zostałem wyświęcony na kapłana
Pana Naszego Jezusa Chrystusa

 Rok
kapłaństwa
I
1918
kwiecień
Wiek
25 lat
1XXVIII
Św. Pawła od Krzyża
odprawiałem w intencji osiągnięcia korzyści, płynących ze Mszy św. itd.W Rzymie
kościół św. Andrzeja della Valle, wielki ołtarz
229
Cudownego Medalika
o nawrócenie Sary Petkowitsch [ 2 ], schizmatyków, akatolików, masonów itd.kościół św. Andrzeja delle Fratte, ołtarz "Zjawienia się Niepokalanej"
330
Wotywa o świętych Piotrze i Pawle
o łaskę apostolatu i męczeństwa, za siebie i współbraci w Kolegiumbazylika św. Piotra ołtarz: Grób św. Piotra

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

Tekst z dawnym numerem 872a.

[ 1 ] Data rozpoczęcia notatek mszalnych.

[ 2 ] Nie udało się ustalić, kim była Sara Petkowitsch, zamieszczona również w "memento za żywych" - zob. Pisma, 873, pod numerem 50.