873

Memento za żywych

Oryg. rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Rzym, 28 IV 1918] [ 1 ]

I - Za wszystkich i każdego z osobna, za których się podoba więcej i podoba Niepokalanej.

II - Według wszystkich i każdej z osobna intencji Niepokalanej.

III - Na podziękowanie Trójcy Przen[ajświętszej], Sercu P[ana] Jezusa i Duchowi Prz[enajświętszemu] za wszystkie łaski, co dotąd były, teraz są i na przyszłość będą (improprie) udzielone Niepokalanej, a szczególnie za łaskę Niepokalanego Poczęcia "cum omnibus antencedentibus, praesentibus et consequentibus" [ 2 ].

IV - O łaskę powiększenia czci Niepokalanej "sine limite", "intensive" i "extensive" [ 3 ]. Za Milicję Niep[okalanej] "intensive quoad constitutionem internam, benedictiones et indulgentias et «extensive» pro omnibus et singulis, qui in ea sunt et erunt" [ 4 ].

V - Za wszystkich i każdego, którym ja albo moi lub oni mnie albo moim cośkolwiek dobrego lub złego uczynili, powiedzieli lub pomyśleli, lub w przyszłości uczynią, powiedzą lub pomyślą.

VI - Pro omnibus et singulis, qui sunt vel erunt [ 5 ].

1 - Tata? [ 6 ]

2 - Mama

3 - + Br. Alfons [ 7 ]

4 - Franuś! (itd.)

5 - O[mnes] et s[inguli] [ 8 ] krewni, przyjaciele, nieprzy[jaciele]

6 - O[mnes] et s[inguli] qui se commendarunt [ 9 ]

7 - Omnes et singuli pro quibus debeo vel possum [ 10 ]

8 - Omnes et singuli acatholici (pro conversione) [ 11 ]

9 - Omnes et singuli catholici (pro sanctific[atione]) [ 12 ]

10 - Bronisł[aw] Dąbrowski

11 - Adam Zalewski

12 - Edward Kłys

13 - Francisz[ek] Jurasz

14 - O. Bronisław

15 - O. Hugolin Czyż

16 - Mikołaj Hołub

17 - O. Henryk Granata

18 - O. Quiryk Pignalberi

19 - O. Dominik Neculaes i familia jego

20 - O. Józef Fery

21 - O. P[iotr] Józef Pal i familia

22 - Hanibal Foghetti

23 - + Br. Hieronim Biasi i familia

24 - O. Serafin Bejan

25 - Br. Jan Gąrleanu

26 - O. Cyryl Kita

27 - O. Kamil Marosz

28 - P. Camillo (Fute b. Fr.)

29 - O. Wenanty Katarzyniec

30 - N[ajprzewielebniejszy] O. Dominik Tavani (O. generał)

31 - N. O. Peregryn Haczela

32 - N. O. Stefan Ignudi

33 - J. E. Ks. biskup Fran[ciszek] Berti

34 - O. Aleksander Basile

35 - M[on]s. Ciatti

36 - D. Vagaggini

37 - N. O. Alojzy Bondini

38 - Koledzy i współbracia z Handlówki z Pabianic, ze Lwowa, Krakowa, Włoch (i Rzymu), Krakowa

39 - Profesorzy i przełożeni

40 - ✝ O. d`Avoli

41 - P. Gruchała Jan

42 - ✝ Br. Pacyfik

43 - P. Kociurski

44 - Ks. Jakowski Włodz[imierz]

45 - Ks. Wojciech Helbich

46 - Ks. Edward Lidtke

47 - Ks. Kowalski

48 - Co bilet zapłacił do Lwowa

49 - Polska, Rumunia, Austria, Rosja, Niemcy, Ukraina, Czechy, Gdańsk

50 - Francja, Włochy, S[an] Marino, Litwa, Sara Petkowitsch i 3 inni

51 - Ardigò

52 - Żyd z Pabianic

53 - Żyd jeniec w Amelii

54 - Żyd Enrico Pitigliani

55 - Nie wierzący w piekło

56 - Paweł Moratti

57 - Rodzina br. Hieronima [Biasiego]

58 - Akademicy i studenci

59 - Powierzeni mej pieczy duchowej lub nie

60 - P. Osanna Ioanno

61 - Roberto Calcinaro

62 - Giorgio Montico

63 - Agostino Rizzi

64 - Tamè

65 - Angelo Biasi

66 - Br. Lewicki Albin

67 - S. Teresa (pro glorificatione) [ 13 ]

68 - Gemma (pro glorificatione)

69 - Jedna dusza uświęcona

70 - S. Leonia [ 14 ]

71 - Ks. Adam Bogdanowicz

72 - Kazim[ierz] Dąbrowski

73 - Krenz (pastor)

74 - Eize

75 - Rodzina na górce

76 - Ks. Filipski

77 - O[rdo] F[ratrum] M[inorum] [ 15 ]

78 - Bracia, którzy byli są i będą w Wydawnict[wie]

79 - Misja F[ranciszkańska] K[rucjata] M[isyjna]

80 - "Rycerz", MI, Wydawnictwo

81 - O. Pr[owincjał], Gw[ardian], Gen[erał]

82 - Kociurski

83 - Kraszewski dr

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Wspomnienie we Mszy świętej w intencji żyjących. Początek listy powstał zapewne w dniu święceń lub zaraz po święceniach; lista stopniowo się powiększała.

[ 2 ] Za łaskę Niepokalanego Poczęcia ze wszystkim, co ją poprzedziło, co jej towarzyszyło i co było jej następstwem.

[ 3 ] Bez granic, intensywnie i ekstensywnie (praca w głąb i wszerz).

[ 4 ] Za Milicję Niepokalanej, "intensywnie" co do wewnętrznego ukonstytuowania, błogosławieństw i odpustów, i "ekstensywnie" za wszystkich razem i każdego z osobna, którzy w niej są lub będą.

[ 5 ] Za wszystkich razem i każdego z osobna, którzy są lub będą.

[ 6 ] Św. Maksymilian nie wiedział w tym czasie, czy umieścić swego ojca na liście żyjących czy zmarłych.

[ 7 ] Krzyżyki oznaczające zmarłego św. Maksymilian dostawił później.

[ 8 ] Wszyscy razem i każdy z osobna.

[ 9 ] Wszyscy razem i każdy z osobna, którzy się polecili.

[ 10 ] Wszyscy razem i każdy z osobna, za których modlić się powinienem lub mogę.

[ 11 ] Wszyscy razem i każdy z osobna akatolicy (o nawrócenie).

[ 12 ] Wszyscy razem i każdy z osobna katolicy (o uświęcenie).

[ 13 ] Siostra Teresa od Dzieciątka Jezus (o wyniesienie na ołtarze).

[ 14 ] Numery 67-70 są przez Świętego zakreślone.

[ 15 ] Zakon Braci Mniejszych.