879

Milicja NMP Niepokalanej

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

[Kraków, po 29 VII 1919] [ 1 ]

"Ona zetrze głowę twoją" (Rdz 3,15).

"Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie" (Oficjum NMP).

I - Cel: Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów [ 2 ] i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej.

II - Warunki: 1) Oddać się całkowicie NMP Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach.

2) Nosić "Cudowny Medalik".

III - Środki: 1) O ile możności raz na dzień zwrócić się do NMP Niepokalanej z tym aktem strzelistym: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami" [ 3 ] (można dodać na końcu i szczególną jakąś intencję).

2) Wszelkie środki (byle godziwe), na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, co poleca się każdego gorliwości i roztropności [ 4 ]: przede wszystkim zaś "Cudowny Medalik".

V. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Święta.

R. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Uwaga: 1) Środki pod n[umerem] III są tylko polecone.

2) Nic nie obowiązuje pod grzechem, choćby najmniejszym: miłość bez granic [ 5 ] ku Sercu Prz[enajświętszemu] Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz jak najściślej z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem.

Akt poświęcenia się NMP Niepokalanej

O Niepokalana nieba i ziemi Królowo, ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja N.N. niegodny grzesznik rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami duszy i ciała, z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba.

Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najśw[iętszego] Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

V. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza.

R. Daj mi moc przeciw nieprzyja[ciołom] Twoim.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Wydaje się, że tekst polski powstał nie wcześniej jak po powrocie do kraju. W liście z 7 IV 1919 św. Maksymilian zachęcał swego brata, o. Alfonsa Kolbego, aby tenże przetłumaczył dyplomik MI na jęz. polski; o. Alfons wolał się jednak wstrzymać aż do przyjazdu brata. Nie znaczy to wcale, że dokonał rzeczywiście tłumaczenia, skoro w swych Notatkach o MI przepisał sobie tekst łaciński (s. 2); a tekst polski podaje dopiero pod datą 7 XI 1919, w okresie przygotowywania dyplomika MI w jęz. polskim do druku, co nastąpiło w połowie grudnia 1919 r.

[ 2 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 3 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 4 ] Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 5 ] Wyrazy podkreślone trzykrotnie.