886a

Statut Milicji Niepokalanej

Oryg.: brak. - Odp.: rpks Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. Pięć kart jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

[Kraków, luty 1920] [ 1 ]

Statut Milicji Niepokalanej
zorganizowanej wśród kapłanów Zakonu OO. Franciszkanów [ 2 ]

Wstęp

Milicja Niepokalanej założona w 1917 w kolegium teologicznym międzynarodowym w Rzymie, tworzy organizacje, czyli tak zwane ogniska wśród różnych warstw społeczeństwa, a także między kapłanami, zwłaszcza Zakonu franciszkańskiego po całym świecie.

Część I

O celu

1. Celem wszystkich ognisk jest ułatwienie prowadzenia skutecznej walki ze złem w myśl Milicji.

2. Celem zaś właściwym ognisk kapłańskich franciszkańskich, jest łączenie przodowników tej walki, by ożywiać inicjatywę wśród nich, podtrzymywać ducha pracy i wyznaczać pewniejszy kierunek ich działalności.

Część II

O zarządzie

W skład zarządu wchodzą protektor, prezez prowincjalny, prezes ogniska i sekretarz.

Rozdział I

O protektorze

3. Protektorem wszystkich ognisk i całej Milicji w Prowincji jest zawsze każdorazowy prowincjał. Do niego należy:

a) mianowanie prezesa prowincjalnego,

b) zatwierdzenie statutu i jego zmian,

c) zatwierdzenie uchwał dotyczących Milicji w całej Prowincji.

Rozdział II

O prezesie

§ 1. Prezes prowincjalny i ogniska

4. Nad wszystkimi ogniskami w Prowincji jest osobny prezes tak zwany prowincjalny. Mianuje go protektor na 3 lata, tj. na czas swego urzędowania.

5. Każde zaś ognisko ma swego osobnego prezesa. Wybierają go członkowie co roku we wrześniu za pomocą kartek. Większość rozstrzyga. Wybór potwierdza prezes prowincjalny.

§ 2. Obowiązki prezesa prowincjalnego

6. Starać się o pomyślny rozwój i ognisk poszczególnych, i wszystkich Milicji w ogóle w całej Prowincji.

7. Być orędownikiem Milicji u protektora i do niego zwracać się o zatwierdzenie zmian w statucie i uchwał ogólniejszych.

8. Przygotowywać i dostarczać potrzebne władze, druki, listy, medaliki itp.

9. Prowadzić katalog członków Milicji w ogólności i katalog ognisk w całej Prowincji.

10. Prowadzić księgę kroniki i archiwum Milicji całej Prowincji.

11. Przesyłać raz do roku z początku stycznia tak zwaną korespondencję, tj. sprawozdanie z żywotności Milicji w całej Prowincji i poza nią, do poszczególnych ognisk i do członków pracujących poza ogniskiem kapłańskim.

12. Raz w roku mniej więcej w tym samym czasie podobną korespondencję posłać do protektora i prezesów prowincjalnych w innych prowincjach Zakonu.

§ 3. Obowiązki prezesa ogniska

13. Zwoływać posiedzenia członków tak zwyczajne, tj. regularne raz w miesiącu - najlepiej przy końcu miesiąca - jak i nadzwyczajne w ważniejszych wypadkach. Miejsce, dzień, godzinę zebrania oznacza za poprzednim porozumieniem się z członkami.

14. Przewodniczyć na posiedzeniu mniej więcej w następującym porządku:

a) Odmawia Zdrowaś Maryja z wersetem: Dozwól, bym Cię chwalił itd.

b) Odczytać program posiedzenia.

c) Udziela głosu sekretarzowi w celu odczytania protokołu z ostatniego posiedzenia i kroniki z ubiegłego miesiąca.

d) Podaje wnioski tzw. urzędowe, tj. dotyczące przyjęcia nowych członków od ogniska, działalności na przyszły miesiąc itp., otwiera nad nimi dyskusje, formułuje uchwały i poddaje pod głosowanie. Większość rozstrzyga.

e) Ogłasza członkom nowe nadbiegłe intencje i w tychże przy końcu posiedzenia odmawia 3 Zdrowaś Maryja.

f) Odczytuje korespondencje nadesłane mu przez poszczególnych prezesów prowincjalnych w Zakonie.

g) Zamyka posiedzenie modlitwą: Pod Twoją obronę.

15. W sprawach wymagających pozwolenia gwardiana, czyli przełożonego miejscowego, ma o takowe prosić bądź to przed posiedzeniem, bądź po posiedzeniu.

16. Prowadzić katalog członków tak Milicji w ogóle, jak ognisk w danej miejscowości.

17. Trzy razy do roku mianowicie 8 XII, 1 V i 15 VIII przesyłać korespondencje do prezesa prowincjalnego. Korespondencja ta ma zawierać sprawozdanie z rozwoju i działalności Milicji i ognisk miejscowych, tudzież ważniejsze uchwały, intencje itp.

18. Rozszerzać Milicję wśród wiernych i organizować poszczególne ogniska. Sposoby tegoż omawia się na zebraniach i rozdziela się między członków pracę.

19. Kierować całą akcję zawsze do głównego celu Milicji, tj. do walki ze złem, ustrzec przed nim dusze lub uwolnić z więzów jego i dlatego obowiązkiem prezesa jest odkrywać antyreligijne prądy grasujące w danej okolicy, odsłaniać ich fałsz, szkodliwość i przeciwdziałać tymże przy pomocy ognisk i Milicji całej w porozumieniu z gwardianem.

Rozdział III

O sekretarzu

§ 1. Wybór

20. Sekretarza wybiera dla siebie każde ognisko, zaraz po wyborze prezesa kartkami większością głosów. Wybranym być może każdy członek ogniska. Urząd trwa przez jeden rok.

§ 2. Obowiązki sekretarza

21. Prowadzić księgę sprawozdań z posiedzeń.

22. Prowadzić księgę kroniki ogniska i Milicji w ogóle.

23. Zastępować prezesa w razie jego nieobecności lub jakiejś przeszkody.

Część III

O członkach

Rozdział I

Członkowie

24. Członkowie ogniska są zwyczajni i nadzwyczajni w ognisku i poza ogniskiem.

25. Zwyczajnymi mogą być tylko księża franciszkanie, nadzwyczajnymi zaś inni księża tak świeccy jak i zakonni.

26. W ognisku. Jeżeli gdzieś w klasztorze znajduje się przynajmniej 3 księży wpisanych do Milicji zorganizowanej, to tym samym obowiązani są utworzyć z siebie tzw. ognisko. W ciągu pierwszego miesiąca po rozlokowaniu się w konwencie, najstarszy z nich wiekiem lub godnością według zakonnej precedencji zarządza wybory prezesa ogniska i sekretarza. Donosi o tym prezesowi prowincjalnemu i prosi o zatwierdzenie wyborów. Po zatwierdzeniu nowy prezes zwołuje posiedzenie i rozpoczyna się pracę.

27. Poza ogniskiem. Jeżeli zaś w klasztorze jest tylko dwóch lub jeden z ojców należących do Milicji zorganizowanej, to ci nie tworzą ogniska i dlatego noszą nazwę członków poza ogniskiem.

Rozdział II

O przyjęciu

§ 1. Warunki przyjęcia

28. Godność kapłańska.

29. Przynależność do Milicji w ogóle.

30. Złożenie przyrzeczenia na piśmie zachowania niniejszego statutu.

§ 2. Przyjęcie

31. Do grona członków ogniska przyjmuje ognisko większością głosów na posiedzeniu.

Rozdział III

O obowiązkach

§ 1. Członkowie w ognisku

32. Brać udział tak bierny jak czynny we wszystkich posiedzeniach ogniska.

33. Spełniać gorliwie powierzony sobie dział pracy.

§ 2. Obowiązki członków poza ogniskiem

34. Starać się być wzorowym kapłanem-zakonnikiem, szczególniej pod względem pracy w kościele.

35. Zakładać Milicję tak zorganizowaną jak i niezorganizowaną wśród wiernych kierować nimi w łączności z prezesem prowincjalnym.

36. Odsłaniać złe prądy wirujące w danej okolicy i przeciwdziałać tymże pracą w kościele i poza kościołem w porozumieniu z gwardianem a przy pomocy Milicji wiernych.

37. Przesyłać 3 razy do roku, tj. 8 XII, 1 V i 15 VIII, korespondencje, czyli sprawozdanie z działalności Milicji przez siebie prowadzonych do prezesa prowincjalnego.

38. W razie współżycia z drugimi ojcami należącymi do Milicji zorganizowanej przestrzegać precedencji zakonnej, czyli starszemu dać pierwszeństwo w działaniu wchodzącym w zakres Milicji. W tym również wypadku korespondencje do prezesa prowincjalnego wysyła starszy.

§ 3. Obowiązki członków nadzwyczajnych

39. Obowiązki członków nadzwyczajnych tak w ognisku jak i poza ogniskiem są te same co zwyczajnych. W wypadkach jednak, w których jest potrzebne i wymagane pozwolenie przełożonych, mają się po takowe zwrócić do swej władzy.

Część IV

O znaku i pieczęci

40. Członkowie Milicji zorganizowanej używają tego samego znaku co i członkowie Milicji niezorganizowanej, mianowicie MI; są to pierwsze litery dwóch wyrazów łacińskich Militia Immaculatae. Podobnie pieczęć ogniska jest to pieczęć w ogóle z dopiskiem: Franciszkańskie Ognisko Księży w N. N.

Uwaga: Statut ten ułożono na mocy r[ozdziału] III § 2 statutu ogólnego Milicji klasztorze OO. Franciszkanów w Krakowie w lutym 1920.

[ 1 ] Data zaczerpnięta z końcowego fragmentu statutu.

[ 2 ] Autorem statutu jest św. Maksymilian przy współpracy ojców, członków MI. Statut miał być jeszcze dyskutowany na zebraniu MI - zob. Pisma 28d.