864B

[Notatki z medytacji 1917-1921 B]

Oryg.: rkps AN. Dwadzieścia pięć kart dwustr. zapis. plus napis na okładce. Oprócz pierwszej karty, wszystkie następne mają po dwa łamy.

Uwaga: W wersji papierowej Pism, "[Notatki z medytacji 1917-1921]" są pod jednym numerem 864. Podział na części A, B, C itd. pochodzi od Redakcji; podobnie w nr. 865-869.

[Rzym, styczeń - marzec 1918]

[MEDYTACJE]

1918

Styczeń

7 - Dozwól się prowadzić; bądź wierny natchnieniom.

10 - Ojciec św. Benedykt XV w przemowie do nas: posłuszeństwo natchnieniom Bożym skore, bez zwracania uwagi na trudności, wspaniałomyślne, ofiarując mirrę umartwień i złoto miłości, tak jak uczynili Trzej Królowie.

14 - Kochaj Pana Boga dla Niego samego.

15 - Wypełniaj dobrze swoje obowiązki. Naśladuj św. Józefa; broń Jezusa, Kościół św. i Papieża, o ile możesz.

16 - Nic nie ufaj sobie: we wszystkim całkowicie zaufaj miłosierdziu Bożemu, co przez Niepokalaną cię prowadzi.

19 - Zaufaj całkowicie Niepokalanej.

Na jak największą chwałę Bożą przez cześć Niepokalanej [ 6 ].

20 - stycznia - (kazania br. Alb[erta] Arzillego). N[ajświętsza] M[aryja] Panna okazuje w Kanie Galilejskiej miłość bliźniego i ufność pomimo odmowy Pana Jezusa.

21 - Katechizm. Bez miłości nie ma żadnej cnoty; z miłością - wszystkie. Przykład św. Rajmunda z Pennafort, co na koniu do kościoła wjechał. "Amor Dei usque ad contemptum sui" [ 7 ]. Cierpienia rozpalają ogień miłości.

"Słodkie Serce Jezusa, proszę Cię najgoręcej, spraw niech Cię kocham, a kocham coraz więcej".

22 - Pokój i czynna miłość, o ile możesz. "Omnia possum in Eo, qui me confortat [Flp 4,13] per manus Immaculatae" [ 8 ].

23 - "Quicumque me glorificaverit, glorificabo eum" [ 9 ] [1 Sm 2,30]. N[ajświętsza] M[aryja] Panna w zaślubieniu św. Józefa, w oddaniu się całkowitym Opatrzności Bożej, chociaż to wydawało się przeciwko Jej ślubowi czystości, dała chwałę Bogu.

25 - "Domine, quid vis, faciam" [Dz 9,6]. Humilitas [ 10 ].

26 - O św. Janie Złotoustym. Teraz przygotuj się do przyszłego kazania. Oddaj, co jest Bożego Bogu, Posłuszeństwo. W P. Bogu umocniony, niczego i nikogo się nie będziesz bał.

27 - Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia [Flp 4,13]. Homo supernaturalis; iustus meus ex fide vivit [ 11 ] [Rz 1,17; Gal 3,11].

28 - Katechizm. Miłość P. Boga aż do wzgardy siebie; miłość własna aż do wzgardy P. Boga (św. Augustyn) [ 12 ]. Miłość własna wciska się nawet do najświętszych spraw, nawet do wzgardy świata (siebie), przeszkadza bardzo do osiągnięcia łaski miłości Bożej.

Opróżnij twe serce.

Zanadto wielkie staranie o ubranie, mieszkanie, jest także skutkiem miłości własnej (św. Katarzyna z Genui napisała książkę przeciw miłości własnej).

29 - (Św. Franciszek Salezy): łagodność, dobroć, cichość i stałość w rozszerzaniu chwały Bożej. 72 000 heretyków nawrócił. Czyń, ile możesz, na jak największą chwałę Bożą.

30 - Więcej może zasłużyć gorącość w krótkim czasie, aniżeli mierne służenie P. Bogu przez wiele lat. Gorącością nagródź czas stracony. Zapłata według zasług. Zasługa według łaski i współpracy z łaską; łaska według współpracy z nią.

31 - Czwartek. Wypełniaj swoje obowiązki dobrze. Warunki dobrego życia wspólnego: l) starać się zadowolić innych; 2) dobrze wypełniać swoje obowiązki i nie wtrącać się do rzeczy nienależących do ciebie; wszystko z czystą intencją podobania się tylko Panu Bogu.

Luty

1 - (Pierwszy piątek miesiąca). Księża, mający nabożeństwa do N[ajświętszego] Serca P. Jezusa, będą posiadali sztukę skruszania serc nawet najzatwardzialszych.

Czyń, co czynisz; akty strzeliste.

2 - Na rekreacji z o. Palem: "Módl się i ufaj".

4 - Katechizm. Największym nieprzyjacielem miłości Bożej jest miłość własna.

Trzeba więc ciągle z nią walczyć. Ponadto rozmyślaj często o dobroci P. Boga i Jego wielkości (ze stworzeń jako pochodzących od P. Boga), bo nie wystarczy, aby ogień mógł (w sobie) palić i [aby] drzewo było suche, ale trzeba zbliżyć drzewo do ognia.

5 - "Ziarno upadło na drogę, skałę, w ciernie i na dobrą ziemię" [por. Mt 13, 1-9; Łk 8, 4-8]. Rozproszenie, zatwardziałość serca i nałogi. - Skupienie, miłość, pracowitość. Nie zniechęcaj się, jeżeli sianie twoje nie przynosi owocu.

6 - Życie krótkie; po śmierci nie ma zasług. Teraz czas stać się świętym [ 13 ].

życie - wieczność

7 - (Rocznica śmierci Ojca św. Piusa IX) [ 14 ]. Cierpiał, miłował, pracował, zwyciężał (Balan). Wiek Piusa IX. Naśladuj Go. Jak największa chwała Boża przez zbawienie wszystkich dusz.

8 - Wieczność, wieczność, wieczność!!! Uczy rozumu.

10 - Czyń, co czynisz i nie zwracaj uwagi na nic innego (myśli czy dobre, czy złe); jeśli spostrzeżesz, żeś rozproszony, spokojnie powracaj do czynienia, co czynisz. Resztę zostaw cudom miłosierdzia Opatrzności Bożej i Niepokalanej.

9 - Żyj z wiary (Officium Div[inum]).

10 - (Kazanie br. Jana Ossanny). Cierpienie jest znakiem błogosławieństwa Bożego. - Czyń, co czynisz tylko.

11 - (Myśli). Opuść wszystkich i wszystko i idź za P. Jezusem. - Modlitwa. Non in conturbatione Dominus [ 15 ].

(Z mowy po południu o szóstej). Charaktery życia nadnaturalnego: "Jam jest Niepokalane Poczęcie"; 1) cenić i pragnąć tylko nadnaturalności, P. Boga; 2) modlić się za grzeszników, nienawiść grzechu; "pokuty, pokuty, pokuty" - życie umartwione; 3) nie dogadzać ciału; 4) N[ajświętsza] M[aryja] P[anna] zawsze z różańcem się objawiała. - Modlitwa. Naturalizm jest plagą, raną naszego wieku.

12 - (Myśli). - Z Niepokalaną.

13 - (Myśli). - Symplicznie [ 16 ], spokojnie.

14 - Coraz więcej poznawaj, naśladuj i opowiadaj "Iesum Christum et hunc crucifixum" [ 17 ] [1 Kor 2,2]. Umartwienie: to co, o tyle o ile, tam gdzie, wtedy kiedy, w myślach, słowach, uczynkach. - Maryjo Niepokalana dopomóż. - Codziennie patrz na krzyż (czytanie duchowne).

15 - (Droga krzyżowa). - Opuść grzech. Posłuszeństwo, pokój, porządek.

16 S [ 18 ] - Cierpienie M[atki] Boskiej. Cierpiała: 1) w milczeniu, w pokoju; 2) z miłością. - Naśladuj. - Zasługa jest za cierpienie i w miarę cierpienia.

"Albo cierpieć, albo umrzeć". - (Myśli) Cierp i pracuj jedynie dla P. Boga i w Jego obecności.

17 N - (Kazanie br. Henryka Granaty). P. Jezus kuszony przez diabła. - Samotność, skorość w odrzucaniu pokus.

18 P - (Katechizm) Amor concupiscentiae [ 19 ]. Ciesz się, że Pan Bóg jest wielki, święty, doskonały nieskończenie; prawdziwa przyjaźń. Szukaj tylko [ 20 ] chwały Bożej na świecie.

19 W - Dobra wola.

20 S - Deum solum, suaviter [ 21 ].

21 C - (Konferencja). Zawsze, o ile możesz, pracuj. Znaczenie pracy i zasługa nie zależy od oceny ludzkiej, ale od czystej intencji: dla P. Boga. - Kom[unia św.]: rozpocznij... być posłusznym: tak bowiem jak największą chwałę dasz P. Bogu.

22 Pi - (Droga krzyżowa). Samotność, życie ukryte.

23 S - Pan Jezus przepowiada swą mękę - ochotnie ją podejmuje;głoś P. Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego cierpiąc z miłości ku Niemu, i słowem.

24 N - (Kazanie br. Ach[illesa] Fosco). Przemienienie Pańskie - "Panie, dobrze nam tu być" [Mt 17,4; Mk 9,4]. - Życie zakonne.

K[onferencja]. Sam z siebie niczym jesteś, nic nie masz, prócz grzechów i nic nie możesz, tylko grzeszyć; z łaski Bożej wszystko masz, gdy masz Boga, wszystko możesz przy Jego pomocy.

25 P - (Kat[echizm]). Miłość nie polega na uczuciach, chociaż i te są dobrem (przypadłość); ale na cenieniu P. Boga ponad wszystko (Tomasz Morus). - Żeby zrobić przyjemność jak największą P. Bogu, unikaj nie tylko grzechu śmiertelnego i powszedniego, ale staraj się wypełnić także rady.

26 W - (M) [ 22 ] Pokój, miłość.

27 S - Zdaj się całkowicie na Opatrzność Bożą.

28 - "Omnibus omnia factus. ut omnes lucrifaceret Christo" [ 23 ] [por. 1 Kor 9,22].

Marzec

1 Pi - (Droga krzyż[owa]). Rozpocznij. Wielkość twoja - w wielkiej miłości Bożej.

2 S - N[ajświętsza] M[aryja] [Panna] zgadzała się we wszystkim, czyj przykre, czy przyjemne, z Wolą Bożą, chociaż bardzo odczuwała cierpienia. - Naśladuj Ją. - Smutek z obrazy Bożej i staranie się o chwałę Bożą o tyle są dobre, o ile towarzyszy im zgadzanie się z Wolą Bożą. - Zostaw wszystko Niepokalanej.

3 N - Kaz[anie] br. A[ngelo] Biasiego) - (M) Pokój.

4 P - Pokój czynny.

5 W - (M) Zostaw wszystkie troski Niepokalanej.

6 Ś - Św. Tomasz więcej się nauczył u stóp Krzyża aniżeli z książek. Szukaj tylko jak największego rozszerzenia Królestwa P. Jezusa.

7 C - (Konferencja: o życiu wspólnym). Szczególne łaski są przywiązane do aktów życia wspólnego. - Czyń dobrze rzeczy wspólne; jeśli zaś nie możesz i musisz używać dyspensy, uważaj się niegodnym tej łaski i staraj się w inny sposób wynagrodzić np.: modlitwą, obserwacją, pokorą.

8 Pi - (Droga krzyżowa). - Wierność w zachowaniu reguł. - Dozwól się prowadzić. - Spokój.

9 S - "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie" [Mt 26,41]. - Niepokalana.

10 N - (Kazanie br. Hieronima Biasiego). Miłość P. Jezusa w Prz[enajświętszym] Sakramencie (Hostii) ponad wszystko. - On jest dla nas wszystkim.

11 P - Amoris benevolentiae intensio est zelus [ 24 ]. Kto kocha P. Boga, dla Niego samego stara się, ażeby wszyscy Go kochali, bo [Bóg] godny jest tego; i obmyśla sposoby do urzeczywistnienia. Roztropnie. Z rozmysłem, pokojem, dobrocią (przykład młodzieńca pustelnika. 2 [ 25 ] razy upada).

12 W - (Zdrada Judasza). Szczerze służ P. Bogu.

13 Ś - (Kon[ferencja] duch[owna]). Pierwszą rzeczą (św. Piotr) i ponad wszystko (św. Paweł) jest miłość wzajemna.

Jako podobni, chrześcijanie, zakonnicy. To jest cecha chrześcijan. Klasztor, w którym nie ma miłości wzajemnej jest piekłem, a jego mieszkańcy - diabłami (św. Jan Złotousty, św. Hieronim). (M) O ile możesz, na chwałę Bożą.

15 Pi - (Dr[oga] Krzyż[owa]. (M) Opuść ludzi - oni nie mogą.

16 S - (Zaparcie się św. Piotra). Upadł, bo nie modlił się w Ogrójcu i razem z nieprzyjaciółmi P. Jezusa grzał się przy ogniu. Modlitwa. Unikanie złych towarzystw i okazji do grzechu. Śmiałe wyznanie P. Jezusa.

17 N - Kaz[anie] br. Tamę). Cierpliwość. Miłość za nienawiść.

18 P - (M) "Słodkie Serce Jezusa, proszę Cię najgoręcej, spraw niech Cię kocham, a kocham coraz więcej".

19 W - (M) Zostaw troski Niepokalanej.

20 Ś - (P. Jezus przed Piłatem). (M) "Maryja".

21 C - Konf[erencja] duch[owna]. Miłość wzajemna. Początkiem czynności jest rozum; dlatego należy wprzód oczyścić go z błędów i przesądów (także względem współbraci).

Mało jest tych, co prawdziwie kochają bliźniego "jak P. Jezus", aż do końca śmierci krzyżowej. - Motywy prawdziwej miłości są nadnaturalne: podobieństwo Boże, synostwo przybrane i, jeśli bliźni jest w łasce Bożej, staje się także oblubieńcem Bożym. - Bliźni jest podobieństwem Bożym o wiele doskonalszym od obrazów malowanych i figur rzeźbionych; jest to żywy obraz, a przecież obrazy czcimy nie z powodu materii, z której są zrobione, ale z powodu podobieństwa do rzeczy, osoby, którą przedstawiają.

22 Pi - (Dr[oga] krz[yżowa]). (M) (Permitte dirigi) [ 26 ]

23 S - Wjazd tryumfalny P. Jezusa do Jeruzalem. - P. Jezus przyjmuje w pokoju i honory dla chwały Bożej. - Jeżeli w pokoju, dla chwały Bożej, honory i wzgardę nauczysz się przyjmować, będziesz świętym.

[ 6 ] Słowo wypisane jako hasło na początku zeszytu z notatkami.

[ 7 ] Miłość Boga aż do wzgardy siebie (św. Augustyn), zob. Pisma, 784, przyp 3.

[ 8 ] Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia przez ręce Niepokalanej.

[ 9 ] Ktokolwiek mnie wielbić będzie, wielbić go będę.

[ 10 ] Panie, co chcesz, uczynię. Pokora.

[ 11 ] Człowiek nadnaturalny; sprawiedliwy mój z wiary żyje.

[ 12 ] Zob. przyp. 7.

[ 13 ] Symbolika życia doczesnego i wieczności jest tak przedstawiona, że życie zajmuje na linii tylko tyle miejsca, ile zajmuje napis w pozycji pionowej.

[ 14 ] Zmarł 7 II 1878.

[ 15 ] Nie we wzburzeniu Pan.

[ 16 ] Prosto.

[ 17 ] Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.

[ 18 ] Od tego miejsca rozpoczynają się skróty dni tygodnia. Skróty te ujednolicono według klucza zapisanego przez Świętego w notatce z 9 II 1937 - zob. Pisma, 869, I.

[ 19 ] Miłość pożądania.

[ 20 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 21 ] Boga samego, słodko (łagodnie, mile).

[ 22 ] Znak "(M)", często stosowany w notatkach z medytacji, znaczy zapewne: myśli (jak w notatce z dnia 11, 12 i 13 II tegoż roku) do wykonania, czyli postanowienia (25 IV 1919: "Dokładnie oznaczaj postanowienia z medytacji"). Może też oznaczać: medytacja.

[ 23 ] Stał się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pozyskać dla Chrystusa. Wyraz "ut" ("aby") podkreślony dwukrotnie.

[ 26 ] Gorliwość jest rozszerzeniem miłości życzliwej.

[ 25 ] Cyfra niewyraźnie napisana; lekcja prawdopodobna.

[ 26 ] Pozwól sobą kierować.