864C

[Notatki z medytacji 1917-1921 C]

Oryg.: rkps AN. Dwadzieścia pięć kart dwustr. zapis. plus napis na okładce. Oprócz pierwszej karty, wszystkie następne mają po dwa łamy.

Uwaga: W wersji papierowej Pism, "[Notatki z medytacji 1917-1921]" są pod jednym numerem 864. Podział na części A, B, C itd. pochodzi od Redakcji; podobnie w nr. 865-869.

[Rzym, kwiecień - czerwiec 1918]

[MEDYTACJE]

[1918]

Kwiecień

8 P - Zwiastowanie N[ajświętszej] M[aryi] P[anny]: "pokora i miłość".

9 W - (M) Skupienie, samotność, modlitwa i praca w pokorze.

10 Ś - "Pokój wam" [Łk 24,36; J 20,19].

11 C - (M) Na jak największą chwałę Bożą [ 27 ]: "serva ordinem" [ 28 ]; czyń, o ile możesz; ufaj jedynie P. Bogu przez Niepokalaną.

12 Pi - Pokój z P. Bogiem przez niewinność (czyste sumienie, miłość); z bliźnimi przez miłość; ze sobą przez walkę z namiętnościami i cierpliwość.

13 S, 14 N - (M) "Iacta super Dominam omnes curas tuas, et Ipsa te enutriet" [ 29 ] [por. Ps 54,23].

15 P - (Katech[izm]. Uczucia nie są nieomylnym znakiem miłości Bożej, ale praca i cierpienie ochotne dla P. Boga okazują jej istnienie.

16 W - (M) Wspaniałomyślność względem P. Jezusa: nie chciała widzieć matki przed śmiercią [ 30 ]. Dobry Pasterz: miłość dusz (dla zbawienia, nie dla przyjaźni) delikatna, silna, stała. Wszystkimi środkami możliwymi, najwięcej przykładem.

17 Ś - Św. Józef prosząc jakby rozkazuje N[ajświętszej Maryi] Pannie i P. Jezusowi.

18 C - Nie sądź, a nie będziesz sądzony [por. Łk 6,37]. Sądź raczej siebie.

19 Pi - Wiara żywa, pokora i ufność bez granic św. Józefa. Abraham: "qui contra spem credidit" [ 31 ] [Rz 4,18].

20 S - "Virgines post Eam [Ps 44,15] (Immaculatam)" [ 32 ].

21 N - Kazanie o. Lepiciera o św. Józefie. Studiować P. Jezusa i N[ajświętszą] M[aryję] Pannę i nieść krzyż co dzień.

22 P - Nieomylnym kryterium miłości Bożej jest wykonywanie Woli Bożej i zdanie się na Jego Przenajświętszą Wolę.

23 W - Wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone P. Bogu, i to - czynem - w sobie i w innych.

Rekolekcje, święcenia kapłańskie [ 33 ].

Maj

8 Ś - Św. Michał Archanioł.

9 C - (M) Naśladuj Ukrzyżowanego.

10 Pi - Pierwszy dzień nowenny. - Nabożeństwo do Ducha Św[iętego] przez Niepokalaną. (M) Miłość jedynie P. Boga; pokój, czynność, ufność całkowita w P. Bogu przez Niepokalaną - Nic ze siebie; wszystko z Tym, który cię przez Nią umacnia.

11 S - Apostołowie - przygotowywali się do przyjęcia Ducha Św[iętego] skupieniem i modlitwą trwałą. - Spowiedź św. na cześć N[ajświętszej] M[aryi] Panny.

12 N - (Kaz[anie] br. Jerzego Montico). (M) Pokój; permitte dirigi a Spiritu Sancto per Immaculatam, mediantibus omnibus; oboedientia [ 34 ].

(Ojciec święty: "Świętość polega na dobrym wypełnianiu obowiązków").

13 P - Wszystko, wszystko zdaj na Nią.

14 W - I z ufnością czyń, co masz czynić, nie wdając się w sprawy innych; tak uzyskasz o wiele więcej czasu do wypełniania własnych obowiązków.

15 Ś - Szukaj tylko chwały Bożej w pokoju.

16 C - Naśladuj Niepokalaną - nabożeństwo. (M) Dozwól się prowadzić jedynie Panu Bogu (przez stworzenia), a nie stworzeniom.

17 Pi - (M) Zostaw wszystko Niepokalanej "et Ipsa faciet" [ 35 ].

18 S - (M) "Nihil solliciti sitis" [ 36 ] [por. Mt 6,31.34; Flp 4,6]. Cokolwiek się dzieje, to P. Bóg albo czyni, albo zezwala, a wszystko dla twego większego dobra. Nie ma się więc co troszczyć.

19 N - Dozwól się prowadzić Duchowi Przen[ajświętszemu].

20 P - Ukrzyżowany. Sacerdos alter Christus. Iesum Christum et hunc crucifixum exemplo et verbo praedicare [ 37 ] [por. 1 Kor 2,2].

21 W - Perfecta laetitia pati pro D[omino] N[ostro] Iesu Christo:

1) vivendo in communi; 2) in officiis, quae imposita displicent; 3) in omnibus occasionibus.

Vere maxima et incomparabilis laetitia a Spiritu Sancto infunditur in patiendo pro amore Christi [ 38 ].

22 Ś - Czyń, co czynisz, "hic et nunc" [ 39 ], a na inne myśli dobre i złe nie zwracaj uwagi.

23 C - Pokora z miłości. Dozwól się prowadzić.

24 Pi - "Przez Maryję do Jezusa".

25 S - Naśladuj Ukrzyżowanego.

26 N - "Bądź wola Twoja". Wszystko, mogę w Tym, który mnie umacnia [Flp 4,13] przez Niepokalaną.

27 P - (M) "Wola Boża".

28 W - Czyń, co czynisz. Modlitwa.

29 S - Uważaj raczej na siebie, niż na innych.

30 C - W cierpliwości wszystko możesz w Tym, który cię umacnia przez Niepokalaną.

31 Pi - Jeżeli nie możesz, uciekaj się do niej, wzywaj Ją.

Czerwiec

1 S - Niepokalana wielu uczyniła świętymi (wszystkich, co do Niej się uciekali). Brak nabożeństwa do Niej jest złym znakiem.

2 N - Świętość potrzebna do odprawiania Mszy św. (M) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia [Flp 4,13] przez rączątka Niepokalanej... nawet zostać świętym; odwagi więc i naprzód w cierpliwości i miłosnej wierze.

3 P - (M) M. b. ś. [ 40 ]

4 W - Opuść wszystko i wszystkich dla miłości Bożej; daj się prowadzić Niepokalanej.

5 Ś - Przez Niepokalaną dojdziesz do świętości. Wzywaj Ją więc we wszystkich potrzebach.

6 C - Daj się Jej prowadzić z miłością i wzywaj we wszystkich trudnościach i wątpliwościach.

7 Pi - (Przen[ajświętsze] Serce P. Jezusa). Cierp w milczeniu i z miłością, wszystko bowiem przychodzi z rąk najlepszego Ojca przez ręce Niepokalanej.

8 S - Niepokalana zna sekret połączenia się najściślejszego z Sercem P. Jezusa.

9 N - P. Jezus kocha cię, chociaż jesteś grzesznikiem. (M) Pokój.

10 P - Dozwól się prowadzić Niepokalanej.

11 W - Śmierć św. St[anisława] Kostki [ 41 ].

12 Ś - Małej wiary, czemu wątpisz; zaufaj całkowicie i we wszystkim Niepokalanej i na pewno jak największą oddasz chwałę P. Bogu; daj się Jej prowadzić i wzywaj Ją we wszystkich trudnościach: "Nie słyszano dotąd, aby kto uciekając się do Niej, miał być opuszczony".

13 C - Złóż całą ufność w Niepokalanej i o nic się nie troszcz.

14 Pi - Dozwól mi chwalić Cię, o Panno święta; daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

15 S - W pokoju pracuj, zaufaj całkowicie i we wszystkim Niepokalanej.

16 N - Cz[ytanie] d[uchowne]: pokora i cichość.

17 P - Tracenie czasu jest to niewypełnianie Woli Bożej, albo nie-wypełnianie tak, jak P. Bóg chce. W skupieniu więc słuchaj i z miłością cierp i czyń.

18 W - (M) Dozwól się prowadzić, szczególnie w rzeczach, które ci się nie podobają.

19 Ś - Największa chwała Boża, zbawienie twojej duszy i innych polega na wypełnianiu Woli Bożej, która przez wszystko i wszystkich się okazuje.

20 C - Jedynym zajęciem na tej ziemi jest zbawienie duszy; pokój w Woli Bożej.

21 Pi - Dozwól się prowadzić i staraj się "o ile możesz", o powiększenie czci N[ajświętszej] M[aryi] Panny.

(S, N) [...] [ 42 ]

24 P - Pokój, cierpliwość i czynność.

25 W - (M) Cierp z miłości; czynna miłość bliźniego. - Grzech powszedni jest przyczyną zmniejszania łask; a zmniejszanie łask łatwiejsze czyni grzechy powszednie.

26 Ś - Jak będziesz czynił innym, tak i P. Bóg dozwoli, aby inni ci czynili. - Nie sądź (szczególnie przełożonych), a nie będziesz sądzony. - Jaką miarą mierzysz Panu Bogu (w braciach), taką będzie ci odmierzone.

27 C - Dozwól się prowadzić w cierpliwości, miłości. Przyjaźń, której P. Bóg jest węzłem, pomaga bardzo do szerzenia chwały Bożej.

28 Pi - Umartwienie namiętności przez Niepokalaną.

29 S - Dozwól się prowadzić Opatrzności Bożej. Niepokalana wszystko zrobi - o nic się nie troszcz.

30 N - Życie nadnaturalne.

[ 27 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 28 ] Zachowaj porządek.

[ 29 ] Zrzuć na Panią wszystkie troski swoje, a Ona cię podtrzyma.

[ 30 ] Trudno dociec, o kogo chodzi.

[ 31 ] Który wbrew nadziei uwierzył.

[ 32 ] Panny (dziewice) za Nią (Niepokalaną).

[ 33 ] Św. Maksymilian otrzymał święcenia 28 IV 1918. Wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 34 ] Daj się prowadzić Duchowi Świętemu przez Niepokalaną, za pośrednictwem wszystkich; posłuszeństwo.

[ 35 ] A Ona sama będzie działać.

[ 36 ] O nic się nie troszczcie.

[ 37 ] Kapłan drugim Chrystusem. Przepowiadać Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego, przykładem i słowem.

[ 38 ] Doskonałą radością jest cierpieć dla Pana naszego Jezusa Chrystusa: 1) w życiu wspólnym; 2) przez spełnianie obowiązków, które się nie podobają; 3) we wszelkich [innych] okazjach.
Naprawdę największą i nieporównywalną radość wlewa Duch Święty, kiedy się cierpi dla miłości Bożej - por. Pisma, 865, B, pod datą 21 V 1918.

[ 39 ] Tu i teraz.

[ 40 ] Znaczy prawdopodobnie: Maksymilianie, bądź świętym.

[ 41 ] Śmierć św. Stanisława Kostki (15 VIII 1568) jako temat medytacji.

[ 42 ] Sobota, niedziela - nie wypełnione.