864F

[Notatki z medytacji 1917-1921 F]

Oryg.: rkps AN. Dwadzieścia pięć kart dwustr. zapis. plus napis na okładce. Oprócz pierwszej karty, wszystkie następne mają po dwa łamy.

Uwaga: W wersji papierowej Pism, "[Notatki z medytacji 1917-1921]" są pod jednym numerem 864. Podział na części A, B, C itd. pochodzi od Redakcji; podobnie w nr. 865-869.

[Rzym, styczeń - marzec 1919]

[MEDYTACJE]

[1919]

1919

Styczeń

1 Ś - (M) Jedynie dla P. Jezusa cierp i pracuj.

2 C - Nie polegaj wiele na pociechach duchownych; raczej gardź pokusami i walcz ze złymi skłonnościami.

3 Pi - Imię Jezusa w myśli, sercu i ustach; często. Ucz się i pracuj spokojnie, jak Tata [ 72 ] mówił; zostaw troski Niepokalanej.

4 S - "Jezus" nasza miłość; "Maryja" - nasza nadzieja (wszystko możesz przez Nią).

5 N - Zwycięż siebie samego. Niepokalana wszystko może.

7 W - (M) Pokój; miłość P[ana] Jezusa jest stałą. (C[zytanie] d[uchowne] Stor[ia] d[i] u[na] a[nima] [ 73 ] p. 209) "Gesù, non chiede opere grandi, ma solamente l’abbandono e la riconoscenza" [ 74 ]

8 Ś - Szatan więcej się boi jedności między braćmi, niż wielkich pokut. - Łączność z P. Jezusem przez miłość przyjaźni bez granic i przez to łączność z braćmi.

9 C - Miłosne posłuszeństwo w swobodnym pokoju. "Maryja".

10 Pi - (M) "Nihil solliciti sitis" [ 75 ] [por. Flp 4,6]. - Miłość przyjaźni bez granic. - Czyń wszystko dobrze, w porządku. - Jeśli nie wiesz lub nie możesz: "Maryja".

11 S - Spuść się całkowicie we wszystkim z miłością i z wdzięcznością na miłość Prz[enajświętszego] Serca P. Jezusa przez Prz[enajsłodsze] Serce Niepokalanej.

12 N - Akcja katolicka - religijna i zakonna - w tobie i wszystkich "renovare omnia in Christo" [ 76 ] [Ef 1,10]: 1) nie trać ani chwilki czasu, ale czyń [to], co, kiedy, gdzie, jak Pan Bóg chce; 2) nie opuść [ 77 ] żadnego zła poznanego bez zaradzenia, o ile możesz; "Maryja"; OW [ 78 ]. - "Non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere usque ad sobrietatem" [ 79 ] [Rz 12,3]. - Miłość - cierpienie.

13 P - (Katechizm): roztropność kieruje innymi cnotami Środki do celu. Cd. Czynić i uczyć.

14 W - Posłuszeństwo, życie ukryte. Obmyśl i wykonuj wszystko dobrze w ukryciu przed ludźmi. - Ama nesciri [ 80 ].

15 Ś - (M) Naśladuj br. Jana [ 81 ].

16 C - (C[onferentia] sp[iritualis]) [ 82 ]. Zgoda, jedność, miłość między braćmi zakonnymi i z innych zakonów, i z innymi, o ile można.

17 Pi - Najpotężniejszą bronią przeciw pokusom jest miłość ku P. Jezusowi.

18 S - Św. Tomasz [z Akwinu] widział swego zmarłego brata [ 83 ] w wielkiej chwale w niebie, dlatego że bronił praw Stolicy Apostolskiej przeciwko imperatorowi (Fryderykowi II). - Wszystko powierz Niepokalanej.

19 N - Czyń przyjemności P. Jezusowi.

20 P - Nawrócenie się o. Ratisbonne`a przez "Cudowny Medalik" [ 84 ]. - Modlitwa i spuść się na Nią.

21 W - Zaufaj Jej we wszystkim.

22 Ś - Pierwszą twą sprawą jest twoje własne uświęcenie. Troska o uświęcenie innych ma być przepełnieniem twej ku P. Jezusowi miłości. - Staraj się we wszystkim najwięcej przyjemności uczynić P. Jezusowi i zaufaj Jemu przez Niepokalaną.

23 C - Zaślubienie Niepokalanej Panienki.

24 Pi - (K[onferencja] d[uchowna]). Środkiem pierwszorzędnym do utrzymania pokoju jest widzieć wszystkich w świetle wiary. [Widzieć] Pana Jezusa we wszystkich.

25 S - "Zelus" [ 85 ], ale nie według pychy, lecz według Woli Bożej. - Im więcej wykonasz Wolę Bożą, tym więcej powiększysz chwałę Bożą i zbawisz, uświęcisz swą i innych dusze.

26 N - Zaufaj bez granic Niepokalanej.

27 P - Św. Jan Chryzostom. - Cierpienie dla sprawiedliwości.

28 W - Skupienie jest początkiem nawrócenia. - Uważać na Wolę Bożą, aby Ją wykonać, i na siebie, aby się według Woli Bożej kierować.

29 Ś - Daj się prowadzić w miłosnym pokoju. "Maryja".

30 C - O ile możności pokój ze wszystkimi. - Czyń... P. Jezusowi w nich.

31 Pi - Skupienie przyciąga łaski Boże i pomnaża zasługi.

Luty

2 N - Wypełniaj dobrze twoje obowiązki - nauka. Nie trać czasu.

4 W - Myśl, coś powinien był uczynić i co masz czynić. - Skupienie.

5 Ś - Idź na pustynię wewnętrzną, aby się przygotować do życia publicznego.

6 C - (K[onferencja] d[uchowna]). Cierpliwość dla życia wspólnego. "Doskonała radość" - św. O. Franciszek.

7 Pi - (M) Czyń jedynie, żeby jak najwięcej przyjemności zrobić Prz[enajświętszemu] Sercu P. Jezusa.

8 S - Niepokalana ze szczególną troskliwością strzeże tych, co Ją kochają. - Ufaj bez granic i miłuj bez granic.

9 N - (M) Vir oboediens loquetur victoriam [ 86 ] [Prz 21,28]. Maryja.

10 P - Roztropność jest cnotą cnót, bez niej i cnoty są wadą - in medio virtus [ 87 ] i wtedy - kiedy, tam - gdzie.

11 W - Dozwól się Jej prowadzić w pokoju.

12 Ś - Wierność, punktualność w ćwiczeniach pobożnych; przez nie otrzymujemy łaski.

13 C - Cierp w milczeniu przed ludźmi, sobą i P. Bogiem. Staraj się pocieszać P. Jezusa w braciach, gdy cierpisz.

14 Pi - Staraj się jak najwięcej przyjemności uczynić P. Jezusowi. - Dozwól się prowadzić Niepokalanej.

15 S - Daj się prowadzić. - Ufność bez granic, że Ona nie dopuści ci zginąć.

16 N - W miłosnym pokoju; jedynie dla P. Jezusa przez Niepokalaną.

17 P - Módl się (w Oficjum) o dar roztropności. - Maryja Niepokalana. Obiór środków i siła do wypełnienia. - Rozważanie uczynionych rzeczy, rada innych.

18 W - Św. Józef jest ponad wszystkich Świętych oprócz Mamusi. C[zytanie] d[uchowne]. Sekret M[ałej] Teresy: "Miłość swej nicości i słabości i ufność bez miary w Miłosierdziu Bożym, w Niepokalanej" [ 88 ].

19 Ś - (M) Rozpocznij być posłusznym i ufaj.

20 C - Cierpliwość z dobrymi i złymi.

21 Pi - (M) Pokój i ufność bez granic.

22 S - Radość.

23 N - Cierpienie bez skarżenia się.

24 P - (Kat[echizm]). Roztropność jest "dla przełożonych, nie dla podwładnych. - Różne charaktery. [...] [ 89 ] ma być regulowany, jak koń niepohamowany.

25 W - Przez pacierze (Oficjum) dobrze odmówione chwałę oddajesz P. Bogu, bardzo wiele łask otrzymujesz dla Kościoła św., innych, dla twego apostolstwa i dla ciebie; - ile nawróceń! Jaka odpowiedzialność za niedbalstwa!

26 Ś - Skupienie przed Oficjum.

27 C - Źli czyszczą utrapieniem dobrych.

28 Pi - Wieczność. - Opłaci się w tym krótkim czasie jak najwięcej cierpieć i pracować.

Marzec

1 S - Zaufaj naprzód.

2 N - Czyń, co czynisz; nie zwracaj uwagi na inne rzeczy.

4 W - Pocieszaj P. Jezusa w bliźnich.

5 Ś - Wypełniaj dobrze twoje obowiązki, nauka, [przygotowanie] do kazania.

6 C - Źli czyszczą dobrych.

7 Pi - Ukrycie, cierpienie z miłości.

8 S - (M) Cierpieć z miłości.

9 N - (M) Popraw się z tego, co o tobie mówią. - "Maryja".

10 P - Każdemu, co się należy. "Maryja".

12 Ś - (M) Dozwól się prowadzić; Opatrzność Boża wszystkim rządzi.

13 C - Cierpiał bez wymówki niesłuszne oskarżenia i kary znosił, i tak zasługiwał. "Ad quam maximam Dei gloriam" [ 90 ]. "Maryja".

14 Pi - (Dr[oga] k[rzyżowa]). Umrzeć z P. Jezusem umarłym.

15 S - Zaufaj bez granic i we wszystkim miłosierdziu Bożemu.

16 N - (M) Z miłością, ochotnie w zaufaniu naprzód, a dobrze i w ukryciu (MI).

17 P - (M) Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia [Flp 4,13] przez Niepokalaną.

18 W - (M) Pokój w oddaniu się Opatrzności Bożej.

19 Ś - Myśl, jak jeszcze jesteś daleko od Świętych.

20 C - Cierpliwość ma swoje granice; sprawiedliwość i dobro publiczne. (M) Oziębłość może być cząstkowa. Uwaga.

21 Pi - P. Jezus cierpiał dla ciebie.

22 S - (M) Cierpienia królewską drogą.

23 N - Bądź narzędziem w ręku Niepokalanie Poczętej.

24 P - Każdemu, co się należy. P. Jezusowi we wszystkich.

25 W - Zwiastowanie N[ajświętszej] M[aryi] P[annie]. (M) "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego" [Łk 1,38].

26 Ś - Bronią Kościoła św. jest cierpliwość, miłość i modlitwa.

28 Pi - Symplicznie dla P. Jezusa.

29 S - Abbandono [ 91 ].

30 N - (M) Posłuszeństwo.

31 P - Namiętności dobrze regulowane pomagają cnotom np. złość. - Fortitudo ad extraordinaria [ 92 ].

[ 72 ] Juliusz Kolbe.

[ 73 ] Włoski przekład książki: św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy.

[ 74 ] Jezus nie żąda wielkich czynów, lecz tylko oddania się i wdzięczności. Cytat prawdopodobnie niedosłowny, lecz podsumowujący wypowiedzi św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

[ 75 ] O nic się nie troszczcie.

[ 76 ] "Odnowić wszystko w Chrystusie" - hasło pontyfikatu papieża św. Piusa X (1903-1914).

[ 77 ] Zob. Pisma, 851 (tam: pkt 4).

[ 78 ] Skrót oznacza być może: O[jciec] W[ikariusz] i wskazuje na o. Domenico Tavaniego, pełniącego obowiązki generała zakonu.

[ 79 ] Nie rozumieć więcej, niż potrzeba rozumieć, ale rozumieć z umiarkowaniem.

[ 80 ] Ukochaj być nieznanym - Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, I, 2.

[ 81 ] O. Giovanniego Ossannę lub o. Ioana Gârleanu, studentów w Międzynarodowym Kolegium Serafickim w Rzymie.

[ 82 ] Konferencja duchowa.

[ 83 ] Imię brata św. Tomasza, straconego jako zwolennika papieża, brzmiało: Raynaud - zob. Angelus Walz, Saint Thomas d’Aquin, Louvain 1962, 14-15. O wspomnianym widzeniu cytowany autor nic jednak nie wspomina.

[ 84 ] Zob. Pisma, 1181. Dzień 20 I był rocznicą nawrócenia Alfonsa Ratisbonne’a.

[ 85 ] Gorliwość.

[ 86 ] Mąż posłuszny będzie mówił (opiewał) zwycięstwo.

[ 87 ] Cnota znajduje się pośrodku.

[ 88 ] Por. św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Pisma, t. I, Kraków 1971, 129, 209, 2018, 266-267, 286.

[ 89 ] "Brioso" - w jęz. włoskim: rozhukany.

[ 90 ] Na jak największą chwałę Bożą.

[ 91 ] Powierzenie się.

[ 92 ] Męstwo w rzeczach nadzwyczajnych.