864E

[Notatki z medytacji 1917-1921 E]

Oryg.: rkps AN. Dwadzieścia pięć kart dwustr. zapis. plus napis na okładce. Oprócz pierwszej karty, wszystkie następne mają po dwa łamy.

Uwaga: W wersji papierowej Pism, "[Notatki z medytacji 1917-1921]" są pod jednym numerem 864. Podział na części A, B, C itd. pochodzi od Redakcji; podobnie w nr. 865-869.

[Rzym, październik - grudzień 1918]

[MEDYTACJE]

[1918]

Październik

1 W - Grzech powszedni. Mniejszym złem jest zguba całego świata i potępienie wszystkich ludzi.

2 Ś - Oziębłość. Przyczyny: łatwość w opuszczaniu ćwiczeń pobożnych i lekceważenie małych niedoskonałości. Środek: wierność i gorącość w wypełnianiu ćwiczeń pobożnych. Dla miłości Bożej, ażeby okazać P. Bogu naszą miłość.

3 C - P. Bóg więcej pragnie tobie dać, aniżeli ty brać. Zaufaj miłosierdziu Bożemu.

4 Pi - Przez Niepokalaną wszystko [ 61 ] możesz. Spokojnie naprzód, z ufnością.

5 S - Postanów silnie przy łasce Bożej.

6 N - Czyń dobro dobrze. Finis specificat [ 62 ]. - Czysta intencja, porządek, pilność, skoro i miłośnie.

7 P - "Bądźcie doskonałymi" [Mt 5,48]. - Polega na miłości Bożej.

8 W - Cnoty bierne i czynne. Absurdum [ 63 ]. Pierwsze jest własne udoskonalenie.

9 Ś - Inspice et fac secundum exemplar [ 64 ].

14 P - Pokora w miłości.

15 W - Posłuszeństwo jest jedyną z cnót, "quae caeteras virtutes menti inserit, insertasque custodit" (św. Grzegorz) [ 65 ]. - W pokoju i zaufaniu całkowitym miłosierdziu Bożemu, przez Niepokalaną. "Nihil solliciti sitis" [ 66 ] [Flp 4,6].

16 Ś - Czystość. - Oddaj się całkowicie Niepokalanej i o nic się nie troszcz.

17 C - Zwycięż samego siebie.

18 Pi - Z miłości ku P. Jezusowi w pokoju zwyciężaj się, upokarzaj. Cz[ytanie] d[uchowne]. - Więcej sercem, wolą.

19 S - Miłość własna jest źródłem wszystkich grzechów. Cz[ytanie] d[uchowne]. Czuwaj i z wiary, w nadziei, z miłością czyń.

22 W - Umartwiaj zmysły, a będziesz miał dosyć czasu do obcowania z Panem Bogiem.

23 Ś - Kochaj P. Jezusa, a innych dla Niego.

24 C - Gorliwość. - Ideałem twoim "chwała Boża w zbawieniu ludzi". - Przez Niepokalaną i w Jej niepokalanych rączętach dozwól się prowadzić w pokoju i z miłością, a najwięcej zrobisz dobrego, największą chwałę P. Bogu przez zbawienie dusz.

25 Pi - Jak największa chwała Boża przez zbawienie jak najwięcej dusz. - Ideał życia: Poświęć na to całego siebie i życie. - Przez Niepokalaną. - Wszystko możesz w sobie i co do innych przez Nią, bo Ona niczego nie odmawia grzesznikom, a Pan Jezus Jej nic odmówić nie potrafi.

26 S - Ileś dusz Panu Bogu pozyskał? - Poświęciłeś się cały Panu Bogu.

27 N - Cierp, módl się i pracuj dla Niepokalanej, a Ona będzie się starała o ciebie i o twoich.

28 P - W gorliwości czysta intencja, roztropność (słodycz, miłość) i dobry przykład ("facere et docere") [ 67 ].

Listopad

1 Pi - (M) Rozpocznij teraz, zaufaj Jej. Ona we wszystkim dopomoże.

2 S - (M) Ciągle rozpoczynaj. "Maryja".

3 N - (M) "Maledictae occupationes" [ 68 ]; dozwól się prowadzić. - Modicae fidei quare dubitastis? [ 69 ] [Mt 14,31].

4 P - (M) Dozwól się prowadzić Niepokalanej.

5 W - (M) Czyń, co czynisz, w pokoju, ufności, miłości; - umartwienie.

6 Ś - Oddaj wszystkie zadośćuczynienia Niepokalanej dla świętych dusz w czyśćcu.

7 C - (M) Spokój. Powierz Jej wszystkie cierpienia i prace.

8 Pi - Święci w niebie są naszymi przyjaciółmi i pragną nam dopomagać. Bardzo jest użytecznym do nich się uciekać, naśladować, święta obchodzić.

9 S - (M) Zdaj się na Opatrzność Bożą przez Niepokalaną we wszystkim i o nic się nie troszcz.

10 N - Kiedy mniej czujesz światła i siły, tedy więcej ufaj, bo wtenczas właśnie się okaże, że nie jesteś ty, co czynisz, ale Pan Bóg przez Niepokalaną i to we wszystkich sprawach tak życia wewnętrznego jak zewnętrznego.

11 P - Uczynki miłosierdzia dla P. Jezusa.

12 W - Cierpienia, prace, modlitwy dla dusz w czyśćcu. Mm [ 70 ].

21 C - (M) W pokoju, z miłością.

22 Pi - (M) O tyle warte są czynności, o ile się wykonują według Woli Bożej i z miłości ku P. Bogu.

23 S - NMP Niepokalana jest Królową także czyśćca i za Jej wstawiennictwem kary są zmniejszone i ukrócone szczególnie dla kochających Ją i w Jej świętach.

25 P - (M) Regulamin, milczenie zewnętrzne i wewnętrzne; na puszczę, aby słyszeć głos Boży.

26 W - Zwykłe niezwykle.

27 Ś - Dozwól się Jej prowadzić.

28 C - (M) W pokoju, porządku daj się prowadzić.

30 S - Wspaniałomyślność w poświęceniu się.

31 N - (M) Naśladuj o. Antoniego w systematycznym nabywaniu cnót [ 71 ].

Grudzień

3 W - Cierpieć, pracować, być wzgardzonym dla miłości Bożej. - Św. Franciszek Ksawery. - Wypełniaj dobrze twoje obowiązki, potem inne rzeczy.

4 Ś - (M) Dozwól się prowadzić, módl się do Niepokalanej i ufaj.

6 Pi - Ofiara z Niepokalaną (M). Nie dozwól, o ile możesz, aby Serce P. Jezusa było krzywdzone.

7 S - Czyń wszystko dobrze ufając w Niej.

8 N - Niepokalane Poczęcie.

9 P - (M) - W pokoju (bez natężenia), w samotności, dla chwały jedynie Bożej; przed P. Bogiem, daj się z ufnością prowadzić Niepokalanej; o nic się nie troszcz - z miłością w pokoju.

11 Ś - Największa doskonałość w wykonaniu Woli Bożej, ani więcej, ani mniej.

15 N - 1) Unikać, uciekać od honorów; 2) ukrywać łaski Boże; 3) poniżać siebie, wywyższać P. Boga, jak jest słuszne = prawdziwą jest pokorą.

17 W - (M) Pokój w zaufaniu Opatrzności Bożej.

18 Ś - Oczekuj przyjścia P. Jezusa w połączeniu z oczekiwaniem N[ajświętszej] M[aryi] Panny.

19 C - Upomnienie jest aktem miłości. - Przyjmuj je z wdzięcznością.

20 Pi - Miłość nie liczy się z siłami, wierzy w niepodobne.

21 S - W milczeniu, samotności z Panem Jezusem przez Niepokalaną cierp, ciesz się, pracuj w pokoju miłosnym. Pan Bóg cię poprawi.

22 N - Cd. "Służ P. Bogu w pokoju i radości; nasz Bóg jest Bogiem pokoju" [por. Ps 99,2; 1 Kor 14,33].

23 P - Cd. - Wola Boża najlepszym.

24 W - Przyjmuj Pana Jezusa w Komunii św. i wszystko z rąk Jego z pokorną dyspozycją N[ajświętszej] M[aryi] Panny przy Zwiastowaniu:

"Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego" [Łk 1,38]. - (Cd.) Wielu świętych nic nie pisało, ale wielu z nich zostawiło po sobie pisma i tak pociągnęło innych do miłości Bożej; wszyscy szli za Wolą Bożą (M).

25 Ś - Jeżeli chcesz triumfować w niebie z P. Jezusem, potrzeba, abyś na tym świecie niósł z Nim krzyż (M). Ukrycie, cela, milczenie, łączność z P. Jezusem, pokój, praca.

26 C - Zmiękcz twoje twarde serce i bądź posłusznym napomnieniom (M).

27 Pi - (M) Zaufawszy w miłosierdziu Bożym przez Niepokalaną, o nic się nie troszcz i ukryty módl się i pracuj.

28 S - .(M) Miłość P. Jezusa w bliźnich, bezinteresowna, nadnaturalna, bez granic.

29 N - (M) Oddany Miłosierdziu Bożemu oczekuje [wszystkiego] z Opatrzności Bożej.

30 P - Miłość niszczy wady i prowadzi prędko do doskonałości.

31 W - Co nie jest Bogiem i o ile do P. Boga nie prowadzi, niczym jest. - Niech P. Jezus żyje w tobie. - Miłość P. Jezusa przez miłość bratnią, aby P. Jezus żył i królował we wszystkich. MI.

[ 61 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 62 ] Cel różnicuje, nadaje kształt.

[ 63 ] Niedorzeczność.

[ 64 ] Przyjrzyj się i rób według wzoru.

[ 65 ] Posłuszeństwo jest jedyną z cnót, "która wszczepia umysłowi cnoty, a wszczepionych strzeże" - św. Grzegorz Wielki, Moralia, XXXV, 14, 28; PL 76, 765.

[ 66 ] O nic się nie troszczcie.

[ 67 ] Czynić i nauczać.

[ 68 ] Przeklęte zajęcia św. Bernard z Clairvaux, De consideratione ad Eugenium, III, lib. I, cap. 2.

[ 69 ] Małej wiary, czemuście zwątpili?

[ 70 ] Prawdopodobnie znaczy: Maksymilianie, możesz.

[ 71 ] Zapewne o. Antoni Głowiński, starszy kolega OMK i współzałożyciel MI, zmarły w 1918 w opinii świętości.