864D

[Notatki z medytacji 1917-1921 D]

Oryg.: rkps AN. Dwadzieścia pięć kart dwustr. zapis. plus napis na okładce. Oprócz pierwszej karty, wszystkie następne mają po dwa łamy.

Uwaga: W wersji papierowej Pism, "[Notatki z medytacji 1917-1921]" są pod jednym numerem 864. Podział na części A, B, C itd. pochodzi od Redakcji; podobnie w nr. 865-869.

[Rzym, lipiec - wrzesień 1918]

[MEDYTACJE]

[1918]

Lipiec

1 P - Umartwienie.

2 W - Pokój w oddaniu się Woli Bożej.

3 S - Quantum requiritur et sufficit; ad alia non attende. - "Maria" [ 43 ].

4 C - Umartwienie własnej woli; unikanie okazji do grzechu.

5 Pi - Zostaw wszystko Niepokalanej.

6 S - Bądź skupionym dla unikania okazji do grzechu.

7 N - (Kaz[anie] Charakterystyka fałszywych apostołów: 1) wilkami, 2) w owczej skórze; a z owoców można ich poznać.

8 P - Nic nie można czynić jedynie dla przyjemności.

9 W - 10 S - Pokój w ręku Bożym.

11 C - (M) Wszystko można przez Niepokalaną.

12 Pi - Poznanie P. Boga - dla miłości; siebie i świata - dla nienawiści.

13 S - Wszystko możesz przez Niepokalaną.

14 N - Fac, quod a te Deus vult: pax activa [ 44 ].

15 P - Dozwól się prowadzić Niepokalanej.

16 W - Nic ci się stać nie może bez zezwolenia najlepszego Ojca przez ręce Niepokalanej.

17 S - Po coś tu przyszedł?

18 C - Znakiem miłości - cierpienie.

19 Pi - Cierp dla Serca P. Jezusa w pokorze, a znajdziesz pokój.

20 S - Bądź wola Twoja. - Na tym polega doskonałość.

21 N - Cokolwiek, chociażby ze złej woli innych, ci się przydarzy, to wszystko P. Bóg dla twego większego dobra dopuszcza. - Przyjmuj więc w pokoju i z miłością, i o nic się nie troszcz.

(22, 23 - nie zapisane) [ 45 ]

24 S - Miłość Boża okazuje się nie w krytykowaniu innych, ale w staraniu się o ich poprawę (łaska wewnętrzna i zewnętrzna).

25 C - P. Bóg nie tyle patrzy na wartość darów, jak na ochotę, z jaką są dane. - Hilarem datorem diligit Deus [ 46 ] [2 Kor 9,7]. Bez miary.

26 Pi - Ofiarowanie się P. Bogu.

27 S - Przy pomocy Niepokalanej zwyciężysz siebie i przyczynisz się jak najwięcej do zbawienia dusz.

28 N - (M) Zmień się.

29 P - Zgubienie P. Jezusa w świątyni jerozolimskiej. - Opuść wszystkich i wszystko dla P. Jezusa.

30 W - (M) Oddaj się na wolę Bożą.

31 S - Unikaj lenistwa, gnuśności. Praktyka małych cnót i unikanie małych wad; posłuszeństwo pokorne, sympliczne i święcie ślepe.

[Sierpień]

1 C - Z miłości Bożej straż zmysłów.

2 Pi - Trzy lata apostolstwa P[ana] Jezusa. - Apostolstwo przykładu,. modlitwy i pracy. Przy pomocy Niepokalanej zwyciężysz siebie i najwięcej przyczynisz się do zbawienia dusz. - Dozwól się prowadzić w Jej niepokalanych rączętach; bądź Jej narzędziem; dotąd nikt na próżno do Niej się nie uciekał. - Wszystkie twoje sprawy Jej powierz, a Ona raczy zrobić. Zwycięstwo w Jej niepokalanych rączętach jest pewne. Czytanie duchowne. Życie zewnętrzne, apostolskie jest emanacją życia wewnętrznego; ex abundantia... [ 47 ]

3 S - Ufność bez miary w opiece Niepokalanej.

4 N, 5 P - Simplicitas cum prudentia et fervore [ 48 ].

6 W - Odpłać się miłością za miłość. Częściej, szczególnie w aktach strzelistych, uciekaj się do P. Jezusa przez Niepokalaną.

7 Ś - Wynagradzaj P. Jezusowi za krzywdy Jemu wyrządzane. (M) Pracuj przez Niepokalaną nad zbawieniem dusz.

12 P - Pokora czyni modlitwę wytrwałą. W pracy i modlitwie pragnij jedynie wypełnienia Woli Bożej.

13 W - Pojmanie P. Jezusa. - Cichość i pokora z miłości! (M) Siła twa jedynie [ 49 ] z łaski Bożej.

14 Ś - Nic sobie nie ufaj; wszystko możesz w Tym, który cię umacnia [Flp 4,13] przez Niepokalaną; im słabszym się czujesz, tym jesteś silniejszym.

15 C - Wniebowzięcie NMP. Dozwól się prowadzić. Cd. Czyń, jakby wszystko od siebie zależało, ale owocu pracy oczekuj jedynie od miłosierdzia Bożego.

16 Pi - (M) Nie opuszczaj nigdy św. medytacji.

17 S - Wszystko jedynie na jak największą chwałę Bożą przez cierpienia i upokorzenia.

18 N - Pan Bóg jest nieskończenie dobry, ufaj.

19 P - Ubiczowanie P. Jezusa. Boleść Prz[enajświętszego] Serca P. Jezusa. - Umartwienie zmysłów, praca.

20 W - Cierniem ukoronowanie. - Pan Jezus wyśmiany. - Pokora, umartwienie.

21 Ś - Niesienie krzyża. Interesy Prz[enajświętszego] Serca P. Jezusa niech będą twoimi interesami; cierp z miłości ku P. Jezusowi.

22 C - Ukrzyżowanie P. Jezusa. - P. Jezus cały się ofiarował dla ciebie, a ty? - "Bóg mój i wszystko [ 50 ].

23 Pi - Opuść wszystko. - Czyń, co czynisz. - Dozwól się prowadzić. - O nic się nie troszcz. - Upokorzenia, cierpienia z miłości. - Jeśli nie wiesz, albo nie możesz, uciekaj się do twej Władczyni i Matuchny Niepokalanej. - Nigdy nie trać nadziei. - Z miłością i ochotą.

24 S - Boleść Niepokalanej na widok przebicia boku P. Jezusa. - Albo cierpieć, albo umrzeć (św. Teresa z Avila) [ 51 ]. - Cierpieć i nie umrzeć (św. M[aria] Mag[dalena] de Pazzi) [ 52 ].

25 N - Msza św. - Przy odwiedzinach Prz[enajświętszego] Sakramentu łącz się z ofiarami Mszy św., które się odprawiają na całym świecie. - Cierp w połączeniu z cierpieniami P. Jezusa.

26 P - Oddaj się całkowicie i we wszystkim Opatrzności Bożej. Occupatus, sed non praeoccupatus [ 53 ]. Czego ty nie możesz, to P. Bóg uczyni. Permitte dirigi [ 54 ].

27 W - Słuchaj w skupieniu głosu Bożego, szczególnie w medytacji.

28 S - W pokoju, o ile potrzeba i wystarczy, z miłości ku Ukrzyżowanemu pod opieką Niepokalanej pracuj.

29 C - Czymkolwiek jesteś, masz i możesz, to wszystko otrzymujesz w każdej chwili z rąk miłosierdzia Bożego.

- Soli Deo honor et gloria [ 55 ] [por. 1 Tym 1,17]. - Wdzięczność.

30 Pi - Pan Bóg cię powołał do stanu kapłańskiego i do Zakonu, b o cię "praedilexit" [ 56 ] jedynie ze swej dobroci, pomimo twych niewdzięczności.

31 S - W rączętach Niepokalanej wszystko możesz. Czego nie wiesz lub nie możesz, oddaj Jej, a będziesz wiedział i mógł to, co jest na jak największą chwałę Bożą - bez granic. - Ona nic nie odmawia grzesznikom, a Prz[enajświętsze] Serce P. Jezusa nic nie potrafi Jej odmówić.

Wrzesień

1 N - Godność kapłańska.

2 P - Świętość życia.

3 W - Uświęcenie innych.

4 Ś - Światłość świata. Przykładem i słowem.

9 [C] - (M) Dozwól się prowadzić - zostaw wszystko Niepokalanej. Czegóż się troszczysz?

13 Pi - Skupienie z oddaniem się Woli Bożej.

14 S - Staraj się jak najwięcej przyjemności uczynić Prz[enajświętszemu] Sercu P. Jezusa.

15 N - Exorcistatus. - Acolitatus [ 57 ]. Lekarz [ 58 ] dusz. - Nauka moralnej i ascetyki w praktyce; zachowuj rubryki.

- Wszystko czyń dobrze.

16 P - Subdiakonat. Czystość. Straż zmysłów. Zajęcie. Ucieczka szczera do Niepokalanej. Pacierze w imieniu Kościoła św. - Źródło łask. - Przygotowanie. (M) Zreformuj siebie samego.

17 W - Łaska Boża robi wszystko, ty masz tylko odpowiedzieć łaskom. - Daj się prowadzić.

18 Ś - Kapłaństwo. - Daj się prowadzić w pokoju, cierpliwości i miłości Miłosierdziu Bożemu.

19 C - "Ego dixi: Dii estis" [ 59 ] [Ps 81,6].

20 Pi - Nie szukaj swej przyjemności, ani innych, ale tylko Bożej chwały; więcej siły.

21 S - Ofiaruj wszystko Niepokalanej. Wszystko mogę (i zostać świętym) w Tym, który mnie umacnia [Flp 4,13] przez Niepokalaną. Jeśli nie wiesz albo nie masz siły wykonać Woli Bożej, [powiedz] "Maryja", a Ona wszystko raczy zrobić.

22 N - Z miłością dozwól się prowadzić.

23 P, 24 W - Quźes amorosa et activa [ 60 ]. (M) Staraj się jak najwięcej przyjemności P. Jezusowi sprawić i pobudzaj innych do tego przy pomocy Niepokalanej.

25 S - Kara za grzech Adama. Mały grzech pociąga za sobą inne. - W pokorze, skupieniu, pokoju i w miłości wdzięcznej bądź posłuszny w każdej chwili Woli Bożej.

26 C - Kara w raju.

27 Pi - Ufaj w skuteczność opieki Niepokalanej. Wszystko możesz z Jej pomocą.

29; N - W skupieniu, pokoju, z miłością pokorną daj się prowadzić miłosierdziu Bożemu, Niepokalanej.

30 P - Staraj się jak najwięcej przyjemności wyrządzić P. Jezusowi, jako przygotowanie i dziękczynienie.

[ 43 ] Ile potrzeba i wystarczy; na inne rzeczy nie zważaj. - Maryja.

[ 44 ] Czyń to, czego Bóg chce od ciebie: pokój czynny.

[ 45 ] Notatka Autora.

[ 46 ] Radosnego dawcę Bóg miłuje.

[ 47 ] Z obfitości...

[ 48 ] Prostota z roztropnością i gorliwością.

[ 49 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 50 ] Hasło życiowe św. Franciszka z Asyżu.

[ 51 ] Maksyma św. Teresy od Jezusa - zob. jej Dzieła t. II, Kraków 1962, 689.

[ 52 ] Por. św. Teresa od Jezusa, tamże, 220-221.

[ 53 ] Zajęty, ale nie naprzód (przed czasem).

[ 54 ] Pozwól sobą kierować.

[ 55 ] Samemu Bogu cześć i chwała.

[ 56 ] Szczególnie umiłował.

[ 57 ] Egzorcystat. Akolitat.

[ 58 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 59 ] Jam rzekł: Bogami jesteście.

[ 60 ] Spokój nacechowany miłością i czynny.